Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 238

Tytuł:

Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 238

Strona 1 z 4
L 239/238

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

1.9.2006

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego protokołu: a) „prawodawstwo celne” oznacza wszelkie przepisy prawne lub wykonawcze obowiązujące na terytoriach Stron, regulujące przywóz, wywóz i tranzyt towarów oraz objęcie ich dowolnym innym systemem celnym lub procedurą celną, w tym środki zakazu, ograniczenia i kontroli; „organ występujący z wnioskiem” oznacza właściwy organ administracyjny wyznaczony tym celu przez jedną ze Stron oraz występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy na podstawie niniejszego protokołu; „organ otrzymujący wniosek” oznacza właściwy organ administracyjny wyznaczony tym celu przez jedną ze Stron oraz przyjmujący wniosek o udzielenie pomocy na podstawie niniejszego protokołu; b) d) „dane osobowe” oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby; „działanie stanowiące naruszenie prawodawstwa celnego” oznacza każde naruszenie lub usiłowanie naruszenia prawodawstwa celnego. Artykuł 2 Zakres stosowania 1. Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy w dziedzinach należących do zakresu ich uprawnień, w sposób i na warunkach określonych w niniejszym protokole, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawodawstwa celnego, w szczególności poprzez zapobieganie działaniom stanowiącym naruszenie prawodawstwa celnego, ich zwalczanie i prowadzenie stosownych dochodzeń. 2. Pomoc w sprawach celnych, przewidziana w niniejszym protokole, ma zastosowanie do wszystkich organów administracyjnych Stron właściwych do stosowania niniejszego protokołu. Nie narusza ona zasad regulujących wzajemną pomoc w sprawach karnych. Nie obejmuje ona również informacji uzyskanych w wyniku wykonywania uprawnień na wniosek władz sądowych, chyba że na przekazanie takich informacji uzyskano zgodę tych władz. 3. Niniejszy protokół nie obejmuje pomocy w zakresie windykacji należności celnych, podatków lub grzywien.


Artykuł 3

Pomoc na wniosek

1. Na wniosek organu występującego z wnioskiem organ otrzymujący wniosek przekazuje mu wszelkie stosowne informacje, które mogą umożliwić mu uzyskanie pewności co do właściwego stosowania prawodawstwa celnego, w tym informacje o zauważonych lub planowanych działaniach stanowiących lub mogących stanowić naruszenie prawodawstwa celnego.

b)

2. Na wniosek organu występującego z wnioskiem organ otrzymujący wniosek informuje go:

a)

c)

czy towary wywiezione z terytorium jednej ze Stron zostały prawidłowo przywiezione na terytorium drugiej Strony, określając, w stosownych przypadkach, procedurę celną zastosowaną do tych towarów;

czy towary przywiezione na terytorium jednej ze Stron zostały prawidłowo wywiezione z terytorium drugiej Strony, określając, w stosownych przypadkach, procedurę celną zastosowaną do tych towarów.

e)

3. Na wniosek organu występującego z wnioskiem organ otrzymujący wniosek podejmuje w ramach obowiązujących go przepisów prawnych lub wykonawczych niezbędne kroki w celu zapewnienia szczególnego nadzoru nad:

a)

osobami fizycznymi lub prawnymi, wobec których istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że uczestniczą lub uczestniczyły one w działaniach stanowiących naruszenie prawodawstwa celnego;

b)

miejscami, w których są lub mogą być gromadzone zapasy towarów w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że towary te są lub mają być wykorzystywane do działań stanowiących naruszenie prawodawstwa celnego;

c)

towarami, które są lub mogą być transportowane w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że towary te są lub mają być wykorzystywane do działań stanowiących naruszenie prawodawstwa celnego;

d)

środkami transportu, które są lub mogą być wykorzystywane w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że są lub mają być one wykorzystywane do działań stanowiących naruszenie prawodawstwa celnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 238 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 248 z 20061.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L239 - 242 z 20061.9.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L239 - 160 z 20061.9.2006

  Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS Protokół 4)

 • Dz. U. L239 - 106 z 20061.9.2006

  Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

 • Dz. U. L239 - 76 z 20061.9.2006

  Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

 • Dz. U. L239 - 74 z 20061.9.2006

  Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

 • Dz. U. L239 - 2 z 20061.9.2006

  Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dz. U. L239 - 1 z 20061.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.