Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 248

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 248

Strona 1 z 2
L 239/248

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2006

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.)

Strona 76, załącznik IV otrzymuje następujące brzmienie: „ZAŁĄCZNIK IV


Kategorie wydatków (o których mowa w art. 9 ust. 3)

Cele: Konwergencja i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Cel: Konwergencja i regiony, o których mowa w art. 8 ust. 2, bez uszczerbku dla decyzji podjętej zgodnie z art. 5 ust. 3 akapit ostatni rozporządzenia nr (WE) nr 1080/2006 Kod Kwestie priorytetowe Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 01 02 Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego prowadzone w ośrodkach badawczych Infrastruktura związana z badaniami i rozwojem technologicznym (w tym instalacje, oprzyrządowanie i szybkie sieci komputerowe łączące ośrodki badawcze) oraz ośrodki kompetencji w zakresie konkretnych technologii Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), pomiędzy MŚP a innymi podmiotami gospodarczymi i uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami szkolnictwa policealnego, organami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz ‘biegunami nauki i technologii’ (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.) Pomoc na rzecz badań i rozwoju technologicznego, w szczególności dla MŚP (w tym dostęp do usług związanych z badaniami i rozwojem technologicznym w ośrodkach badawczych) Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Pomoc udzielana MŚP na cele promocji produktów i procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska (wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania środowiskiem, przyjęcie i wykorzystanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, włączenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) Inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki badań i rozwoju technologicznego i przedsiębiorstwa itp.) Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Społeczeństwo informacyjne 10 11 12 13 14 15 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-ICT) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-rząd, e-kształcenie, e-integracja itp.) Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do ICT i ich wydajne wykorzystanie

03

04 05 06

07

08 09

1.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/249

Transport 16 17 20 21 26 27 28 29 30 32 Koleje Koleje (sieci TEN-T) Autostrady Autostrady (sieci TEN-T) Transport multimodalny Transport multimodalny (sieci TEN-T) Inteligentne systemy transportu Porty lotnicze Porty Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) Energia 34 36 38 39 40 41 42 43 Energia elektryczna (sieci TEN-E) Gaz ziemny (sieci TEN-E) Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) Energia odnawialna: wiatrowa Energia odnawialna: słoneczna Energia odnawialna: z biomasy Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 52 Promocja czystej komunikacji miejskiej Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 62 63 64 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w firmach; szkolenia i usługi dla pracowników zwiększające ich zdolności adaptacji do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji Opracowywanie i rozpowszechnianie innowacyjnych i bardziej produktywnych sposobów organizowania pracy Rozwój szczególnych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i firm, rozwój systemów mających na celu przewidywanie zmian gospodarczych i przyszłych wymogów pod kątem miejsc pracy i kwalifikacji Poprawa dostępu do zatrudnienia i równowaga 65 66 67 68 69 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Wdrażanie aktywnych i zapobiegawczych środków na rynku pracy Działania promujące aktywność w starszym wieku i wydłużające okres aktywności zawodowej Wsparcie dla samozatrudnienia i uruchamiania działalności gospodarczej Środki mające na celu poprawę dostępu do miejsc pracy i zwiększenie trwałego udziału kobiet w procesie zatrudniania oraz rozwoju ich kariery celem zmniejszenia segregacji zawodowej ze względu na płeć, jak również środki ułatwiające pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, takie jak ułatwianie dostępu do opieki nad dziećmi i osobami będącymi na utrzymaniu pracownika Konkretne działania mające na celu zwiększanie zatrudnienia migrantów i wzmacnianie tym samym ich integracji społecznej

70

L 239/250

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 248 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 242 z 20061.9.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L239 - 238 z 20061.9.2006

  Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

 • Dz. U. L239 - 160 z 20061.9.2006

  Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS Protokół 4)

 • Dz. U. L239 - 106 z 20061.9.2006

  Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

 • Dz. U. L239 - 76 z 20061.9.2006

  Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

 • Dz. U. L239 - 74 z 20061.9.2006

  Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

 • Dz. U. L239 - 2 z 20061.9.2006

  Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dz. U. L239 - 1 z 20061.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.