Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 76

Tytuł:

Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 76

Strona 1 z 17
L 239/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ 2

1.9.2006

w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

Artykuł 1 1. W odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych Wspólnota i Albania stosują stawki celne wymienione odpowiednio w załączniku Ia, IIb, IIc oraz IId, zgodnie z podanymi w nich warunkami, nawet jeśli przywóz ograniczony jest kontyngentem taryfowym. 2. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia podejmuje decyzje w sprawie: — — — rozszerzenia wykazu przetworzonych produktów rolnych na mocy niniejszego protokołu, zmian stawek celnych określonych w załączniku I, IIb, IIc oraz IId, zwiększania lub znoszenia kontyngentów taryfowych. Artykuł 2 Stawki celne stosowane na podstawie art. 1 mogą zostać obniżone decyzją Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia:


jeżeli w handlu między Wspólnotą i Albanią stawki celne stosowane do produktów podstawowych są obniżone, lub w odpowiedzi na obniżki wynikające z wzajemnych koncesji dotyczących przetworzonych produktów rolnych.

Obniżki przewidziane w tiret pierwszym oblicza się w oparciu o część stawki celnej oznaczonej jako element rolny, który odpowiada produktom rolnym rzeczywiście używanym do produkcji określonych przetworzonych produktów rolnych i który odlicza się od stawki celnej stosowanej do podstawowych produktów rolnych. Artykuł 3 Wspólnota i Albania informują się wzajemnie o uzgodnieniach administracyjnych przyjętych w odniesieniu do produktów objętych niniejszym protokołem. Uzgodnienia te zapewniają równe traktowanie wszystkich zainteresowanych stron i są możliwie najprostsze i najelastyczniejsze.

1.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 239/77

STAWKI CELNE STOSOWANE W PRZYWOZIE DO WSPÓLNOTY PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW ROLNYCH POCHODZĄCYCH Z ALBANII

W przywozie do Wspólnoty wymienionych poniżej przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Albanii obowiązują zerowe stawki celne.

Kod CN (1) Wyszczególnienie (2)

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: – Jogurt: – – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao: – – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10

0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90

– – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 27 % masy – – – Pozostały, o zawartości tłuszczu mlecznego: – – – – Nieprzekraczającej 3 % masy – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy – – – – Przekraczającej 6 % masy – Pozostałe: – – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao: – – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 0405 0405 20 0405 20 10 0405 20 30 0501 00 00 0502 0502 10 00 0502 90 00 0503 00 00 0505 0505 10 0505 10 10 0505 10 90 0505 90 00 0506 0506 10 00 0506 90 00

– – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy – – – – Przekraczającej 27 % masy – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego: – – – – Nieprzekraczającej 3 % masy – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy – – – – Przekraczającej 6 % masy Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania: – Produkty mleczarskie do smarowania: – – O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy – – O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści: – Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści – Pozostałe Włosie końskie i odpadki z niego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki z piór lub części piór: – Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; puch: – – Surowe – – Pozostałe – Pozostałe Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów – Osseina i kości poddane działaniu kwasu – Pozostałe

L 239/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 248 z 20061.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L239 - 242 z 20061.9.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L239 - 238 z 20061.9.2006

  Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

 • Dz. U. L239 - 160 z 20061.9.2006

  Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS Protokół 4)

 • Dz. U. L239 - 106 z 20061.9.2006

  Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

 • Dz. U. L239 - 74 z 20061.9.2006

  Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

 • Dz. U. L239 - 2 z 20061.9.2006

  Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dz. U. L239 - 1 z 20061.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.