Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, 4, 6 i 7, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 1, 14, 17, 32, 33 i 39, Interpretacji 6 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

Data ogłoszenia:2006-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 28

L 24/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 wprowadza się następujące zmiany: (1) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy zostaje zmieniony zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do MSSF 1 oraz uzasadnienia wniosków do MSSF 6 Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia; (2) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 30 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych zostaje zastąpiony przez MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; (3) Zmieniony zostaje Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 Prezentacja sprawozdań finansowych — ujawnianie informacji na temat kapitału zgodnie ze zmianą do MSR 1, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia; (4) MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe zostają zmienione zgodnie ze zmianami do MSR 39 i MSSF 4 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; (5) Włącza się Interpretację 6 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku — zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.


(6) Przyjęcie MSSF 7 pociąga za sobą zmiany do MSSF 1 i 4 oraz MSR 14, MSR 17, MSR 32, MSR 33 i MSR 39 zgodnie z załącznikiem C do MSSF 7, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia; (7) MSR 32 zostaje zmieniony zgodnie ze zmianami do MSR 39 i MSSF 4, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 (1) Wszystkie spółki zastosują zmianę do MSSF 1 oraz zmiany do MSR 39 i MSSF 4 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2006. (2) Wszystkie spółki zastosują MSSF 7 oraz zmianę do MSR 1 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2007. (3) Wszystkie spółki zastosują IFRIC 6 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2006. Jednakże spółki, których rok obrotowy rozpoczyna się w grudniu zastosują IFRIC 6 najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego roku obrotowego 2005. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 stycznia 2006 W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

27.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/3

ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

MSSF 1

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy oraz uzasadnienia wniosków do MSSF 6 Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji Zmiana do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych — ujawnianie informacji na temat kapitału Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe — umowy gwarancji finansowych Interpretacja 6 IFRIC Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku — zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

MSSF 7 MSR 1 MSR 39 MSSF 4 IFRIC 6

Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać w RMSR na stronie www.iasb.org

L 24/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.