Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, 4, 6 i 7, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 1, 14, 17, 32, 33 i 39, Interpretacji 6 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

Data ogłoszenia:2006-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 28

7

Interpretacja nie zajmuje się ani odpadami nowymi ani historycznymi pochodzącymi ze źródeł innych niż prywatne gospodarstwa domowe. Zobowiązanie wynikające z zarządzania tego rodzaju odpadami jest odpowiednio objęte MSR 37. Jednak jeśli w przepisach krajowych nowe odpady pochodzące z prywatnych gospodarstw domowych traktuje się podobnie jak odpady historyczne pochodzące z prywatnych gospodarstw domowych, zasady niniejszej interpretacji stosuje się poprzez odniesienie do hierarchii w paragrafach 10-12 MSR 8. Hierarchia MSR 8 jest właściwa również dla innych przepisów nakładających obowiązki w sposób podobny do określonego we wspomnianej dyrektywie UE modelu przypisywania kosztów.


L 24/36

PL PROBLEM 8

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2006

Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) został poproszony o ustalenie co w kontekście likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowi zdarzenie obligujące zgodnie z paragrafem 14 lit. a) MSR 37 do utworzenia rezerwy na koszty zarządzania odpadami: — — — wyprodukowanie lub sprzedaż starego (historycznego) sprzętu gospodarstwa domowego uczestnictwo w rynku w okresie wyceny ponoszenie kosztów przy wykonywaniu działań związanych z zarządzaniem odpadami

UZGODNIONE STANOWISKO 9 Zdarzeniem obligującym zgodnie z paragrafem 14 lit. a) MSR 37 jest uczestnictwo w rynku w okresie wyceny. W konsekwencji zobowiązanie wynikające z kosztów zarządzania odpadami w postaci starego (historycznego) sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych nie powstaje z chwilą wyprodukowania bądź sprzedaży produktów. Z racji tego, że obowiązek związany ze starym (historycznym) sprzętem pochodzącym z gospodarstw domowych jest powiązany z uczestnictwem w rynku w okresie wyceny, nie zaś z produkcją bądź sprzedażą przedmiotów przeznaczonych do usunięcia, to obowiązek powstaje jedynie w przypadku zaistnienia udziału w rynku w okresie wyceny i trwa tak długo, jak długo istnieje ten udział. Ustalenie czasu zaistnienia zdarzenia obligującego może być niezależne od konkretnego okresu, w którym podejmowane są działania na rzecz zarządzania odpadami i w którym powstają związane z tym koszty.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 10 Jednostka zastosuje niniejszą interpretację do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 grudnia 2005 r. lub później. Zachęca się do wcześniejszego zastosowania interpretacji. Jeżeli jednostka zastosuje interpretację do okresu rozpoczynającego się przed dniem 1 grudnia 2005 r., to ma ten fakt ujawnić.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 11 Zmiany zasad rachunkowości należy rozliczać zgodnie z MSR 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.