Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, 4, 6 i 7, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 1, 14, 17, 32, 33 i 39, Interpretacji 6 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

Data ogłoszenia:2006-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 28

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Niniejszy dokument przedstawia zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy. Zmiany te stanowią ostateczną wersję propozycji zawartych w projekcie zmian do wspomnianego MSSF opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2005 r.

Zmiany do MSSF 1 Paragraf 36B oraz poprzedzający go nagłówek otrzymują następujące brzmienie:

Wyłączenie ze stosowania wymogu prezentowania danych porównawczych do celów MSSF 6 36B Jednostka przyjmująca do zastosowania Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przed dniem 1 stycznia 2006 r. i decydująca się na zastosowanie MSSF 6 Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych przed dniem 1 stycznia 2006 r. nie ma obowiązku stosowania wymogów określonych w MSSF 6 w odniesieniu do prezentowania danych porównawczych w jej pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.


27.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/5

MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji

CEL 1 Celem niniejszego MSSF jest nałożenie na jednostki obowiązku ujawniania w ich sprawozdaniach finansowych informacji, które pozwolą użytkownikom ocenić: a) wpływ instrumentów finansowych na sytuację finansową i wyniki działalności jednostki; oraz b) charakter i zakres wynikającego z instrumentów finansowych ryzyka, na które jednostka jest narażona w okresie sprawozdawczym i na dzień sprawozdawczy, jak również sposób zarządzania ryzykiem przez jednostkę.

2

Zasady określone w niniejszym MSSF uzupełniają zasady ujmowania, wyceny i prezentacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych przedstawione w MSR 32: „Instrumenty finansowe: prezentacja” i w MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”.

ZAKRES 3 Do stosowania niniejszego MSSF zobowiązane są wszystkie jednostki w odniesieniu do wszystkich rodzajów instrumentów finansowych, z wyłączeniem: a) udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach ujmowanych zgodnie z MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” lub MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”. Jednakże w niektórych przypadkach MSR 27, MSR 28 lub MSR 31 zezwalają jednostce na ujmowanie udziałów w jednostkach zależnych, stowarzyszonych lub we wspólnych przedsięwzięciach w oparciu o MSR 39; w takich przypadkach, jednostki ujawniają informacje zgodnie z wymaganiami MSR 27, MSR 28 lub MSR 31 w uzupełnieniu do wymagań określonych w niniejszym MSSF. Jednostki stosują niniejszy MSSF również do wszystkich instrumentów pochodnych związanych z udziałami w jednostkach zależnych, jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, chyba że instrument pochodny odpowiada definicji instrumentu kapitałowego określonej w MSR 32. praw i obowiązków pracodawców wynikających z programów świadczeń pracowniczych, do których stosuje się MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. umów, z których wynikają zobowiązania warunkowe w połączeniach jednostek gospodarczych (patrz MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”). Niniejsze wyłączenie stosuje się wyłącznie do jednostki przejmującej. umów ubezpieczeniowych zdefiniowanych w MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”. Niniejszy MSSF ma jednak zastosowanie do instrumentów pochodnych wbudowanych w umowy ubezpieczeniowe, jeżeli zgodnie z MSR 39 jednostka musi je wykazać odrębnie. instrumentów finansowych, umów i obowiązków wynikających z transakcji rozliczanychw oparciu o akcje/udziały, do których ma zastosowanie MSSF 2 „Płatności w formie akcji własnych”, z tym że niniejszy MSSF stosuje się do umów w zakresie określonym w paragrafie 5-7 MSR 39.

b)

c)

d)

e)

4

Niniejszy MSSF ma zastosowanie do ujętych i nieujętych instrumentów finansowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.