Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, 4, 6 i 7, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 1, 14, 17, 32, 33 i 39, Interpretacji 6 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

Data ogłoszenia:2006-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1

Strona 1 z 28
27.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 108/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, 4, 6 i 7, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 1, 14, 17, 32, 33 i 39, Interpretacji 6 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W dniu 18 sierpnia 2005 r. RMSR opublikowała również zmianę do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych — ujawnianie informacji na temat kapitału wprowadzającą wymogi w zakresie ujawniania informacji na temat kapitału danego podmiotu gospodarczego.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

W dniu 18 sierpnia 2005 r. RMSR opublikowała zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe — umowy gwarancji finansowych. Celem zmian jest zagwarantowanie, że wystawcy umów gwarancji finansowych włączą do bilansu zobowiązania wynikające z tych umów.

(1)

W drodze rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto niektóre międzynarodowe standardy i interpretacje istniejące na dzień 14 września 2002 r.

(2)

W dniu 30 czerwca 2005 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy oraz uzasadnienia wniosków do MSSF 6 Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych w celu wyjaśnienia sformułowania dotyczącego wyjątku przewidzianego dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy, które zdecydują się na zastosowanie MSSF 6 przed dniem 1 stycznia 2006 r.

W dniu 1 września 2005 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) opublikował Interpretację IFRIC 6 Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku — zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zwaną dalej „IFRIC 6”. IFRIC 6 wyjaśnia zasady rachunkowości dotyczące zobowiązań wynikających z kosztów gospodarki odpadami.

(7)

Konsultacje z ekspertami potwierdzają, że MSSF 1, MSSF 4, MSSF 7, MSR 1, MSR 39 i IFRIC 6 spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

(8) (3)

W dniu 18 sierpnia 2005 r. RMSR opublikowała MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji. Standard wprowadza nowe wymogi w celu poprawienia informacji na temat instrumentów finansowych podawanych w sprawozdaniach finansowych podmiotów gospodarczych. Zastępuje on MSR 30 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych oraz niektóre wymogi MSR 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja.

Przyjęcie IFRS 7 pociąga za sobą zmiany w innych międzynarodowych standardach rachunkowości w celu zapewnienia spójności między międzynarodowymi standardami rachunkowości. Wynikające zmiany mają wpływ na MSSF 1, MSSF 4, MSR 14, MSR 17, MSR 32, MSR 33 i MSR 39.

(9)

Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2106/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 16).

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 24 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.