Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzje Komisji 94/360/WE oraz 2001/812/WE w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych produktów z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3868) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 11

Strona 1 z 3
2.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzje Komisji 94/360/WE oraz 2001/812/WE w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych produktów z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3868)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/590/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 10 ust. 3,


(4)

Decyzja Rady i Komisji 2002/309/WE, Euratom z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (4) zatwierdza, między innymi umowę dotyczącą handlu produktami rolnymi. Częstotliwość kontroli niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego w punktach kontroli granicznej została określona w dodatku 10 załącznika 11 tej umowy. Należy zaktualizować załącznik II decyzji 94/360/WE w celu odniesienia się do takich postanowień.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Komisji 94/360/WE z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie zmniejszonej częstotliwości bezpośrednich kontroli przesyłek niektórych produktów sprowadzanych z państw trzecich na mocy dyrektywy Rady 90/675/EWG (2) punkty kontroli granicznej są odpowiedzialne za prowadzenie spisów dotyczących kontroli produktów przywożonych do Wspólnoty.

(5)

Decyzja Rady 2002/979/WE z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (5) zatwierdza Układ o Stowarzyszeniu. Częstotliwość kontroli niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego w punktach kontroli granicznej została określona postanowieniami Układu o Stowarzyszeniu. Należy zaktualizować załącznik II decyzji 94/360/WE w celu odniesienia się do takich postanowień.

(2)

Zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny (Traces) ustanowiony decyzją Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu Traces i zmieniającą decyzję 92/486/EWG (3) dotyczącą zgłaszania danych na temat całego przywozu zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich oraz wystawiania wspólnych powszechnych weterynaryjnych dokumentów wejścia w granicznych punktach kontroli. Urzędowi lekarze weterynarii oraz personel im podległy nie muszą prowadzić dalej innych rejestrów lub spisów dokumentujących taki przywóz. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 94/360/WE w celu uniknięcia powielania wysiłków w odniesieniu do rejestrowania pewnych danych w punktach kontroli granicznej.

Decyzja Komisji 2001/812/WE z dnia 21 listopada 2001 r. ustanawiająca wymogi dla zatwierdzenia urzędów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (6) przewiduje działanie granicznych punktów kontroli zgodnie z dyrektywą 97/78/WE.

(6)

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1). 2) Dz.U. L 158 z 25.6.1994, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona ( decyzją 237/2002 (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, str. 40). (3) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/515/WE (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 29).

W świetle zdobytych doświadczeń należy dostosować tekst decyzji 2001/812/WE w celu uproszczenia handlu niektórymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i uelastycznienia obrotu produktami objętymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 20 z 20062.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 241 z 17.9.2005)

 • Dz. U. L240 - 15 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3947) (1)

 • Dz. U. L240 - 9 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorowodorku awiglicyny, mandipropamidu i meptyldinokapu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3858) (1)

 • Dz. U. L240 - 6 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2006 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3839)

 • Dz. U. L240 - 3 z 20062.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2006 z dnia 1 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 września 2006 r.

 • Dz. U. L240 - 1 z 20062.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2006 z dnia 1 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.