Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3947) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 15

Strona 1 z 3
2.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3947)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/591/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 2 lit. d) i ust. 3, art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 19 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także zasady określania obszarów zapowietrzonych, stref nadzoru oraz zakazu opuszczania tych stref przez zwierzęta. Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (3) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na których państwa członkowskie ustanawiają obszary zapowietrzone i strefy nadzoru („obszary objęte ograniczeniami”) w związku z chorobą niebieskiego języka. W dniach 17, 19 i 21 sierpnia 2006 r., odpowiednio Niderlandy, Belgia i Niemcy poinformowały Komisję o pewnej liczbie przypadków klinicznych podejrzenia choroby niebieskiego języka w gospodarstwach hodujących owce i bydło w Niderlandach, Belgii i Niemczech położonych w promieniu 50 km od Kerkrade w Niderlandach, gdzie odnotowano pierwszy przypadek podejrzenia tej choroby.


Dla zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby niebieskiego języka z obszaru dotkniętego chorobą, Komisja podjęła decyzję 2006/577/WE w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka (4), ustalając zasady przemieszczania zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka z obszaru dotkniętego chorobą. Następnie wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. choroby niebieskiego języka w Pirbright (Zjednoczone Królestwo) potwierdziło wystąpienie choroby niebieskiego języka w postaci serotypu 8 wirusa. Tego serotypu nie odnotowano dotychczas na terenie Europy. W świetle tego ustalenia, decyzję 2005/393/WE należy zmienić w celu uwzględnienia nowych obszarów objętych ograniczeniami obejmujących obszar dotknięty chorobą, zaś decyzję 2006/577/WE należy uchylić. Uwzględniając praktyk roln, możliwe jest dopuszczenie określonych przypadków przemieszczanie zwierząt podatnych na chorobę bez narażenia na szwank środków zwalczania choroby, pod nadzorem zainteresowanych właściwych organów. W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenieniu się choroby, niniejsza decyzja powinna być jak najpilniej zastosowana. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(6)

(7)

(1)

(8)

(2)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

W decyzji 2005/393/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Wyznaczanie obszarów objętych ograniczeniami Obszary objęte ograniczeniami są wyznaczone na terenie ogólnych obszarów geograficznych wymienionych w załączniku I dla stref A, B, C, D, E i F.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 20 z 20062.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 241 z 17.9.2005)

 • Dz. U. L240 - 11 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzje Komisji 94/360/WE oraz 2001/812/WE w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych produktów z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3868) (1)

 • Dz. U. L240 - 9 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorowodorku awiglicyny, mandipropamidu i meptyldinokapu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3858) (1)

 • Dz. U. L240 - 6 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2006 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3839)

 • Dz. U. L240 - 3 z 20062.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2006 z dnia 1 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 września 2006 r.

 • Dz. U. L240 - 1 z 20062.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2006 z dnia 1 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.