Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2006 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3839)

Data ogłoszenia:2006-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 6

L 240/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 sierpnia 2006 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3839) (2006/588/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 akapit pierwszy,

Artykuł 78 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (3), ustanawia klucz przydziału wymienionych kwot państwom członkowskim na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Artykuł 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stanowi ponadto, że dane państwo członkowskie otrzymuje co najmniej 80 % całkowitych kwot, które zostały uzyskane w wyniku modulacji w tym państwie członkowskim, a art. 10 ust. 4 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że może to wzrosnąć do co najmniej 90 % w przypadku państw członkowskich, które w latach 2000–2002 wyprodukowały znaczące ilości żyta. Na podstawie wymienionych kryteriów należy przydzielić w 2005 r. państwom członkowskim kwoty uzyskane w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, uwzględniając zmniejszenie przewidziane w ust. 2 wymienionego artykułu. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2006/410/WE (2) ustanowiła w szczególności kwoty wynikające ze stosowania zmniejszeń płatności bezpośrednich przewidzianych w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 na lata 2006–2012, które są udostępnione Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata budżetowe 2007–2013.

(5)

(2)

Artykuł 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ustanawia kryteria przydziału kwot pochodzących z modulacji, o której mowa w ust. 1 wymienionego artykułu.

(6)

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 163 z 15.6.2006, str. 10.

(3) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 659/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 20).

2.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/7

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 kwoty uzyskane z modulacji w latach 2006–2012 są przydzielone państwom członkowskim zgodnie z tabelą znajdującą się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 240/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2006

ZAŁĄCZNIK Przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot wynikających z modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2006

(w milionach EUR) Państwo członkowskie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

13,5 24,8 157,5 47,5 163,8 212,6 26,8 103,2 1,0 22,0 31,4 37,1 15,1 19,7 108,0

17,5 31,2 199,1 59,6 206,7 267,5 33,0 130,0 1,2 27,2 40,6 48,4 19,0 24,3 135,7

18,0 31,4 201,3 60,1 208,5 269,5 33,2 131,3 1,2 27,6 41,0 48,8 19,2 24,5 136,4

18,2 31,5 202,5 60,3 209,2 270,6 33,2 131,8 1,2 27,7 41,2 49,0 19,3 24,6 136,7

18,1 31,5 201,7 56,5 201,7 268,8 33,1 125,9 1,2 26,9 39,7 47,1 18,6 23,9 136,3

18,1 31,5 201,7 56,5 201,7 268,8 33,1 125,9 1,2 26,9 39,7 47,1 18,6 23,9 136,3

18,1 31,5 201,7 56,2 200,6 268,8 33,1 125,1 1,2 26,8 39,5 46,9 18,5 23,8 136,2

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 20 z 20062.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 241 z 17.9.2005)

 • Dz. U. L240 - 15 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3947) (1)

 • Dz. U. L240 - 11 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzje Komisji 94/360/WE oraz 2001/812/WE w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych produktów z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3868) (1)

 • Dz. U. L240 - 9 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorowodorku awiglicyny, mandipropamidu i meptyldinokapu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3858) (1)

 • Dz. U. L240 - 3 z 20062.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2006 z dnia 1 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 września 2006 r.

 • Dz. U. L240 - 1 z 20062.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2006 z dnia 1 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.