Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorowodorku awiglicyny, mandipropamidu i meptyldinokapu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3858) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 9

2.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorowodorku awiglicyny, mandipropamidu i meptyldinokapu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3858)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/589/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego przedmiotową substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacje zostały następnie przekazane przez poszczególnych wnioskodawców Komisji i pozostałym państwom członkowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1) w szczególności jej art. 6 ust. 3,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Niniejsza decyzja ma na celu formalne potwierdzenie na poziomie wspólnotowym, że dokumentacje uznano za zasadniczo spełniające wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II oraz, w odniesieniu do co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego omawianą substancję czynną, wymogi załącznika III do dyrektywy 91/414/EWG.

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie wspólnotowej listy substancji czynnych dopuszczonych do wykorzystania w środkach ochrony roślin.

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do występowania do wnioskodawcy o przedłożenie uzupełniających danych lub informacji, wyjaśniających pewne pozycje zawarte w dokumentacji.

(2)

Dokumentacja dotycząca substancji czynnej chlorowodorku awiglicyny została przedłożona przez Valent BioSciences władzom Zjednoczonego Królestwa dnia 27 października 2004 r. wraz z wnioskiem o jej włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca mandipropamidu została przedłożona władzom Austrii przez przedsiębiorstwo Syngenta AG w dniu 13 grudnia 2005 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca meptyldinokapu została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez Dow AgroSciences w dniu 12 sierpnia 2005 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacje dotyczące substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji przedłożone Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy spełniają w zasadzie wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy.

(3)

Władze Zjednoczonego Królestwa i Austrii poinformowały Komisję, że po wstępnym rozpatrzeniu, dokumentacja dotycząca określonych substancji czynnych wydaje się spełniać wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożone dokumentacje wydają się również spełniać wymogi dotyczące danych i informacji określone w

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/41/WE (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 24).

Wspomniane dokumentacje spełniają również wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku III do tej dyrektywy w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, z uwzględnieniem proponowanych sposobów użycia.

L 240/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.9.2006

Artykuł 2 Państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przeprowadzają szczegółowe badania przedmiotowych dokumentacji i przedstawiają Komisji wnioski z tych badań wraz z zaleceniami dotyczącymi włączenia lub niewłączania danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz wszelkich warunków takiego włączenia, w jak najkrótszym czasie, ale nie później niż w okresie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJE CZYNNE, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ NINIEJSZA DECYZJA

Nr

Nazwa zwyczajowa, nr identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data zastosowania

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

1

Chlorowodorek awiglicyny: nr CIPAC: 601 Mandipropamid: nr CIPAC: jeszcze nieprzydzielony Meptyldinokap: nr CIPAC: jeszcze nieprzydzielony

Valent BioSciences

27.10.2004

UK

2

Syngenta AG

13.12.2005

AT

3

Dow AgroSciences

12.8.2005

UK

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 240 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 20 z 20062.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 241 z 17.9.2005)

 • Dz. U. L240 - 15 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3947) (1)

 • Dz. U. L240 - 11 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2006 r. zmieniająca decyzje Komisji 94/360/WE oraz 2001/812/WE w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych produktów z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3868) (1)

 • Dz. U. L240 - 6 z 20062.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2006 r. ustalająca przydzielenie państwom członkowskim na lata 2006–2012 kwot uzyskanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3839)

 • Dz. U. L240 - 3 z 20062.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2006 z dnia 1 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 września 2006 r.

 • Dz. U. L240 - 1 z 20062.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2006 z dnia 1 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.