Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 244 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2006 z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1470/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 244 POZ 1

Strona 1 z 6
7.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1322/2006 z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1470/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Istniejące środki


(1)

ograniczony do zbadania zakresu produktów. Wniosek został złożony przez Steca Batterieladesysteme und Präzisionselektronik GmbH, importera CFL-i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („wnioskodawca”). Wnioskodawca importował świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką zasilane prądem stałym (DC-CFL-i). Wnioskodawca twierdził, że świetlówki DC-CFL-i różnią się pod względem technicznym, fizycznym oraz pod względem ich przeznaczenia końcowego i zastosowania od świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką zasilanych prądem zmiennym (AC-CFL-i). W dalszej części wniosku wnioskodawca twierdził, że tylko AC-CFL-i powinny być objęte cłami antydumpingowymi, ponieważ tylko one wchodziły w zakres dochodzenia pierwotnego. Wobec tego wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o wyraźne wyłączenie DC-CFL-i z zakresu produktów objętych cłem antydumpingowym, a także o odpowiednią zmianę definicji produktu objętego postępowaniem znajdującą się w rozporządzeniu pierwotnym. Wnioskodawca wniósł również o to, by wyłączenie DC-CFL-i miało moc wsteczną.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1470/2001 (2) („rozporządzenie pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe wynoszące od 0 % do 66,1 % na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („dochodzenie pierwotne”). W wyniku dochodzenia przeprowadzonego zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego Rada na mocy rozporządzenia (WE) nr 866/2005 (3) rozszerzyła ostateczne środki antydumpingowe nałożone na CFL-i pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin. 1.2. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu okresowego

1.3. Wszczęcie postępowania

(4)

(2)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody oparte na domniemaniu faktycznym, Komisja ogłosiła zawiadomieniem („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczonego do zbadania zakresu produktu.

1.4. Dochodzenie

(5)

(3)

W dniu 3 sierpnia 2004 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 8. (3) Dz.U. L 145 z 9.6.2005, str. 1.

Komisja oficjalnie powiadomiła władze Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), producentów/eksporterów w Chińskiej Republice Ludowej, zainteresowanych importerów wspólnotowych, producentów wspólnotowych oraz stowarzyszenia producentów we Wspólnocie o wszczęciu dochodzenia. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 244 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 27 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 września 2006 r w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3932) (1)

 • Dz. U. L244 - 24 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3883) (1)

 • Dz. U. L244 - 17 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa, który Włochy zamierzają wprowadzić w życie w zakresie kredytu na rzecz przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 844) (1)

 • Dz. U. L244 - 8 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy (Region Lazio) zamierzają udzielić celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 587) (1)

 • Dz. U. L244 - 6 z 20067.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1323/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.