Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 244 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 września 2006 r w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3932) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 244 POZ 27

Strona 1 z 3
7.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 września 2006 r w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3932)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/601/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

Komisję, że wyżej wspomniane produkty nie zostały również zatwierdzone do wprowadzania do obrotu w Stanach Zjednoczonych. Bez uszczerbku dla obowiązków kontrolnych państw członkowskich, przyszłe środki podejmowane w odniesieniu do prawdopodobnego przywozu zanieczyszczonych produktów powinny utworzyć kompleksowe i wspólne podejście, pozwalające na podjęcie szybkich i skutecznych działań oraz na uniknięcie zasadniczych różnic między państwami członkowskimi w sposobie podejścia do sytuacji. Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewiduje możliwość przyjęcia odpowiednich wspólnotowych środków nadzwyczajnych dotyczących żywności i paszy przywożonych z kraju trzeciego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być wystarczająco objęte za pomocą środków podjętych przez dane państwa członkowskie. Biorąc pod uwagę fakt, że ryż LL RICE 601 nie został zatwierdzony zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym oraz ze względu na domniemane ryzyko związane z produktami niezatwierdzonymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, które uwzględnia zasadę ostrożności ustanowioną w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, właściwym jest podjąć środki nadzwyczajne zmierzające do zapobieżenia wprowadzeniu zanieczyszczonych produktów do obrotu na rynku Wspólnoty. Zgodnie z ogólnymi wymogami ustanowionymi rozporządzeniem (WE) nr 178/2002, podmioty działające na rynku żywności i pasz są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne wobec prawa za spełnianie wymogów prawa żywnościowego przez żywność i pasze w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą oraz za kontrolę przestrzegania tych wymogów. Obowiązek udowodnienia, że nie zostały wprowadzone do obrotu żadne zanieczyszczone produkty, spoczywa zatem na przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za wprowadzanie żywności i pasz po raz pierwszy do obrotu. W tym celu środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny wymagać, aby przesyłki określonych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych mogły być wprowadzone do obrotu pod warunkiem dostarczenia sprawozdania analitycznego, wykazującego, że produkty te nie są zanieczyszczone ryżem LL RICE 601. Wspomniane sprawozdanie analityczne powinno zostać sporządzone przez akredytowane laboratorium zgodnie z normami międzynarodowymi.

Artykuł 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy przewidują, że żadna genetycznie zmodyfikowana żywność ani pasza (2) nie może zostać wprowadzona do obrotu na rynku Wspólnoty, chyba że jest ona objęta zezwoleniem wydanym zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem. Artykuł 4 ust. 3 i art. 16 ust. 3 tego samego rozporządzenia stanowią, że nie należy zatwierdzać żywności i paszy zmodyfikowanej genetycznie, o ile nie zostało wykazane w sposób właściwy i wystarczający, iż nie wywiera ona szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego, nie wprowadza konsumenta ani użytkownika w błąd ani nie odbiega od żywności czy też paszy przeznaczonej do zastąpienia w takim zakresie, że jej normalne spożycie byłoby ze względów żywieniowych niekorzystne dla ludzi lub zwierząt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 244 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 24 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3883) (1)

 • Dz. U. L244 - 17 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa, który Włochy zamierzają wprowadzić w życie w zakresie kredytu na rzecz przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 844) (1)

 • Dz. U. L244 - 8 z 20067.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy (Region Lazio) zamierzają udzielić celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 587) (1)

 • Dz. U. L244 - 6 z 20067.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1323/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 1 z 20067.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2006 z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1470/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.