Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 22

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP–WE

Data ogłoszenia:2006-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 22

Strona 1 z 3
L 247/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2006 RADY MINISTRÓW AKP–WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP–WE (2006/608/WE)

RADA MINISTRÓW AKP–WE, (4)

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1), w wersji zmienionej w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (2), (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP–WE”), w szczególności ust. 3 załącznika Ia do umowy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Grupa państw AKP powinna nadal kwalifikować się do otrzymywania dodatkowych zasobów na mocy innych instrumentów finansowych na warunkach przewidzianych w tych instrumentach zgodnie z deklaracją XV załączoną do umowy o partnerstwie AKP–WE. W przypadku gdy poprzez EFR grupa państw AKP wnosi wkład w międzynarodowe lub międzyregionalne inicjatywy w ramach EFR, powinno się zapewnić, by wkład AKP był widoczny,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Załącznik Ia do umowy o partnerstwie AKP–WE, dotyczący wieloletnich finansowych ram współpracy na mocy umowy o partnerstwie AKP–WE na okres następujący po 9. Europejskim Funduszu Rozwoju (EFR), stanowi, że Unia Europejska podejmuje się utrzymać swoje wysiłki związane z pomocą państwom AKP na mocy umowy o partnerstwie AKP–WE co najmniej na poziomie 9. EFR, dodając do tego skutki inflacji, wzrostu w UE oraz jej rozszerzenia o 10 nowych państw członkowskich w 2004 r., lecz nie precyzuje dokładnego czasu trwania (pięć czy sześć lat), kwoty ani instrumentu finansowania (budżet ogólny czy nowy EFR). Na zakończenie odbywających się w Brukseli w dniu 23 lutego 2005 r. negocjacji w sprawie zmiany umowy o partnerstwie AKP–WE, UE podjęła się przygotować w możliwie najkrótszym czasie wniosek zawierający konkretną kwotę oraz okres stosowania. W dniu 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska podjęła decyzję w sprawie czasu trwania (sześć lat), kwoty (22 682 mln EUR według cen bieżących) oraz instrumentu finansowania (10. EFR).

Artykuł 1 Określone w Załączniku do niniejszej decyzji zmiany w Umowie o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., w wersji zmienionej w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r., zostają zatwierdzone przez Radę Ministrów AKP–WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

Sporządzono w Port Moresby, dnia 2 czerwca 2006 r. W imieniu Rady Ministrów AKP–WE

O. ROJAS

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 26.

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/23

ZAŁĄCZNIK Do umowy o partnerstwie AKP–WE włącza się następujący Załącznik:

„ZAŁĄCZNIK Ib Wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 1. Do celów określonych w niniejszej umowie całkowita kwota pomocy finansowej udzielanej poprzez EFR grupie państw AKP w ramach wieloletnich ram finansowych na okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2008 r. wynosi 23 966 mln EUR, zgodnie z ust. 2 i 3.

2. Kwota 21 966 mln EUR na mocy 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) zostaje udostępniona po wejściu w życie wieloletnich ram finansowych. Jest ona rozdzielana między instrumenty współpracy w następujący sposób:

a) 17 766 mln EUR na finansowanie krajowych i regionalnych programów indykatywnych. Przydział ten będzie służyć finansowaniu:

i) krajowych programów indykatywnych grupy państw AKP zgodnie z art. 1–5 załącznika IV do niniejszej umowy dotyczącego procedur wdrażania i zarządzania;

ii) regionalnych programów indykatywnych wspierających współpracę oraz integrację regionalną i międzyregionalną grupy państw AKP zgodnie z art. 6–11, art. 13 ust. 1 i art. 14 załącznika IV do niniejszej umowy dotyczącego procedur wdrażania i zarządzania;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 48 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniająca Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 46 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 32 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE

 • Dz. U. L247 - 30 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L247 - 26 z 20069.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3473)

 • Dz. U. L247 - 20 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 19 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2006 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L247 - 17 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 15 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 12 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 września 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 10 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L247 - 9 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2006 z dnia 8 września 2006 r. dotyczące wypłaty dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za rok 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L247 - 1 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2006 z dnia 8 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.