Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3473)

Data ogłoszenia:2006-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 26

Strona 1 z 2
L 247/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3473) (2006/609/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Niezbędne jest dokonanie podziału środków przydzielonych państwom członkowskim na cel europejskiej współpracy terytorialnej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, należy tego dokonać zgodnie z kryteriami i metodologią określoną w załączniku II rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2,

(5)

Piąty ustęp załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanawia metodę podziału dostępnych środków pomiędzy państwa członkowskie i regiony kwalifikujące się do finansowania zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 cel europejskiej współpracy terytorialnej zmierza do zacieśnienia współpracy transgranicznej za pomocą wspólnych lokalnych i regionalnych inicjatyw, a także współpracę ponadnarodową poprzez działanie sprzyjające zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu zgodnie z priorytetami Wspólnoty.

(6)

Ustęp 7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ustanawia maksymalny poziom transferu z Funduszy do poszczególnych państw członkowskich.

(7) (2)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przyczynia się do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia.

Ustępy 12 do 31 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 określają kwoty odnoszące się do poszczególnych przypadków przydzielone na lata 2007–2013, włącznie ze specjalnym przeznaczeniem na program PEACE, który jest realizowany w ramach programu transgranicznego.

(3)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, 2,52 % środków dostępnych na zobowiązania Funduszy na lata 2007–2013 zostanie przeznaczone na cel europejskiej współpracy terytorialnej, z czego 73,86 % na finansowanie współpracy transgranicznej a 20,95 % na finansowanie współpracy ponadnarodowej.

(8)

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, 0,25 % dostępnych środków na zobowiązania Funduszy w latach 2007–2013 jest przeznaczone na finansowanie pomocy technicznej z inicjatywy Komisji; dlatego orientacyjny podział środków pomiędzy państwa członkowskie nie będzie zawierał sumy odpowiadającej pomocy technicznej,

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/27

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Orientacyjne sumy przydzielonych środków dla państw członkowskich na zobowiązania wobec regionów kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Strukturalnego w ramach celu europejskiej współpracy regionalnej zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zawierające dodatkowe kwoty określone w załączniku II do tego rozporządzenia są przedstawione w tabeli l w załączniku. Podział na poszczególne lata, pomiędzy państwa członkowskie, środków na zobowiązania, o których mowa w poprzednim ustępie jest określony w tabeli 2 w załączniku.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 48 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniająca Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 46 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 32 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE

 • Dz. U. L247 - 30 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L247 - 22 z 20069.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 20 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 19 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2006 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L247 - 17 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 15 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 12 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 września 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 10 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L247 - 9 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2006 z dnia 8 września 2006 r. dotyczące wypłaty dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za rok 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L247 - 1 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2006 z dnia 8 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.