Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 30

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Data ogłoszenia:2006-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 30

L 247/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2006

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA

PRZEDSTAWICIELI

RZĄDÓW PAŃSTW W RADZIE z dnia 17 lipca 2006 r.

CZŁONKOWSKICH,

ZEBRANYCH

w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (2006/610/WE)


PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP–WE”) i zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „umową zmieniającą umowę o partnerstwie AKP–WE”) (2), uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE (3) w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej „KTZ”) ze Wspólnotą Europejską, uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję,

(5)

Dnia 2 czerwca 2006 r. Rada Ministrów AKP–WE przyjęła wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013, określone w załączniku Ib do umowy o partnerstwie AKP–WE.

Państwa członkowskie zebrane w Radzie osiągnęły konsensus dotyczący wewnętrznej umowy w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej dla państw AKP oraz KTZ na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013. Umowa ta wejdzie w życie dopiero po jej przyjęciu przez każde państwo członkowskie zgodnie z jego własnymi wymogami konstytucyjnymi. W oczekiwaniu na wejście w życie umowy wewnętrznej, niektóre jej postanowienia powinny być stosowane na zasadzie przejściowej,

(6)

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa zmieniająca umowę o partnerstwie AKP–WE wejdzie w życie dopiero po spełnieniu wszystkich konstytucyjnych wymogów w każdym państwie członkowskim, zgodnie z art. 93 umowy o partnerstwie AKP–WE. Rada Ministrów AKP–WE przyjęła na podstawie decyzji nr 5/2005 (4) środki przejściowe, obowiązujące od dnia podpisania umowy zmieniającej umowę o partnerstwie AKP–WE do dnia jej wejścia w życie. Zgodnie z art. 2 decyzji nr 5/2005 wzywa się państwa członkowskie i Wspólnotę do podjęcia stosownych kroków w celu zastosowania środków przejściowych.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 317 209 314 287 z z z z 15.12.2000, str. 3. 11.8.2005, str. 27. 30.11.2001, str. 1. 28.10.2005, str. 1.

Artykuł 1 Następujące postanowienia umowy wewnętrznej odnoszące się do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „EFR”) stosuje się przejściowo od dnia przyjęcia niniejszej decyzji:

(2)

(3)

1) artykuł 1 ust. 7 w związku z art. 8 i 9, o ile Rada przyjmie ostateczny harmonogram wkładów, które mają zostać wniesione przez Rumunię i Bułgarię, jak również ich ostateczną wagę głosów oraz nowe zasady dotyczące większości kwalifikowanej i mniejszości blokującej, po ich przystąpieniu do UE i zgodnie z umową wewnętrzną;

(1) (2) (3) (4)

2) artykuł 10 do celów przyjęcia rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia finansowego oraz, między innymi, do celów ustanowienia Komitetu EFR i Komitetu ds. Instrumentu Inwestycyjnego w związku z art. 8 i 9.

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/31

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja pozostaje w mocy do dnia wejścia w życie umowy wewnętrznej, z zastrzeżeniem podjęcia dalszej decyzji przez przedstawicieli rządów państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2006 r. W imieniu rządów państw członkowskich

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 48 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniająca Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 46 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 32 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE

 • Dz. U. L247 - 26 z 20069.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3473)

 • Dz. U. L247 - 22 z 20069.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 20 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 19 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2006 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L247 - 17 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 15 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 12 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 września 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 10 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L247 - 9 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2006 z dnia 8 września 2006 r. dotyczące wypłaty dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za rok 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L247 - 1 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2006 z dnia 8 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.