Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 46

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

Data ogłoszenia:2006-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 46

L 247/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2006

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE (2006/611/WE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,


nie zostanie zatwierdzona przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z jego własnymi wymogami konstytucyjnymi.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r., zwaną dalej „Umową AKP–WE”, zmienioną umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., zwaną dalej „Umową zmieniającą Umowę AKP–WE”,

Zgodnie z art. 2 decyzji nr 5/2005 Rady Ministrów AKP–WE Państwa Członkowskie i Wspólnota będą zobowiązane do podjęcia, każde we własnym zakresie, kroków niezbędnych w celu wdrożenia tej decyzji.

(5)

uwzględniając projekt Komisji,

W związku z tym, w celu ustanowienia procedur, zgodnie z którymi postępować mają Państwa Członkowskie w okresie wcześniejszego stosowania Umowy zmieniającej Umowę AKP–WE, należy określić przepisy dotyczące tymczasowego stosowania zmienionej Umowy wewnętrznej,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

(1)

Zgodnie z art. 95 ust. 3 Umowy AKP–WE Rada Ministrów AKP–WE przyjęła dnia 25 czerwca 2005 r. decyzję nr 5/2005 dotyczącą środków przejściowych obejmujących okres od dnia podpisania do daty wejścia w życie zmienionej Umowy o partnerstwie AKP–WE (1).

Artykuł 1 Postanowienia Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniającej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE, zwanej dalej „Umową zmieniającą Umowę wewnętrzną”, są stosowane tymczasowo od dnia 25 czerwca 2005 r.

(2)

Przyjęcie tych środków przejściowych pociąga za sobą wcześniejsze stosowanie większości postanowień Umowy zmieniającej Umowę AKP–WE, z wyjątkiem niezbędnych zmian do kilkuletnich ram finansowych oraz przepisów w sprawie zwalczania terroryzmu oraz współpracy w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, które są uzależnione od decyzji Rady w sprawie udostępnienia środków finansowych.

Tekst Umowy zmieniającej Umowę wewnętrzną jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(3)

Zebrani w Radzie przedstawiciele Państw Członkowskich uzgodnili Umowę wewnętrzną zmieniającą Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE, zwaną dalej „Umową zmieniającą Umowę wewnętrzną”. Umowa zmieniająca Umowę wewnętrzną nie może wejść w życie, zanim

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w tym samym momencie, co środki przejściowe mające na celu wcześniejsze stosowanie Umowy zmieniającej umowę AKP–WE.

(1) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 1.

Niniejsza decyzja pozostaje w mocy do wejścia w życie Umowy zmieniającej Umowę wewnętrzną.

9.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/47

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 kwietnia 2006 r. W imieniu rządów Państw Cztonkowskich

U. PLASSNIK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 247 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 48 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniająca Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 32 z 20069.9.2006

  Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE

 • Dz. U. L247 - 30 z 20069.9.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L247 - 26 z 20069.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3473)

 • Dz. U. L247 - 22 z 20069.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 2 czerwca 2006 r. określająca wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013 i modyfikująca zmienioną umowę o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L247 - 20 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 19 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2006 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L247 - 17 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1299/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 15 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L247 - 12 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 9 września 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 10 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L247 - 9 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2006 z dnia 8 września 2006 r. dotyczące wypłaty dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za rok 2006 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2006 z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L247 - 1 z 20069.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2006 z dnia 8 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.