Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 248 POZ 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/75/WE z dnia 11 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimoksystrobiny jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2006-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 248 POZ 3

Strona 1 z 3
12.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/3

DYREKTYWA KOMISJI 2006/75/WE z dnia 11 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimoksystrobiny jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,


a także mając na uwadze, co następuje:

Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające omawianą substancję czynną zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć dimoksystrobinę do załącznika I do tej dyrektywy w celu zapewnienia wszystkim państwom członkowskim możliwości przyznawania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające omawianą substancję czynną zgodnie z przepisami wspomnianej dyrektywy.

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 28 listopada 2001 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od firmy BASF wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie dimoksystrobina do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2002/593/WE (2) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

(2)

Ocena wpływu wyżej wymienionej substancji czynnej na zdrowie ludzi oraz na środowisko została przeprowadzona dla zastosowań proponowanych przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG. Wyznaczone państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wstępne sprawozdanie z oceny dotyczącej dimoksystrobiny w dniu 14 sierpnia 2003 r.

Bez uszczerbku dla określonych w dyrektywie 91/414/EWG obowiązków wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwa członkowskie powinny mieć sześć miesięcy od daty włączenia na dokonanie przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających dimoksystrobinę w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny zastąpić istniejące tymczasowe zezwolenia zezwoleniami pełnymi, wprowadzić do nich zmiany lub wycofać je zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać dłuższy okres na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin przeznaczonego do każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(3)

Sprawozdanie z oceny zostało poddane wzajemnej weryfikacji dokonanej przez państwa członkowskie oraz Grupę Roboczą „Ocena” i przedstawione Komisji dnia 10 sierpnia 2005 r. jako sprawozdanie naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat dimoksystrobiny (3). Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 4 kwietnia 2006 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego dimoksystrobiny.

(6)

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 248 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L248 - 1 z 200612.9.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2006 z dnia 11 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.