Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 249 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2006 z dnia 12 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w sierpniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1232/2006

Data ogłoszenia:2006-09-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 249 POZ 5

13.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1341/2006 z dnia 12 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w sierpniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1232/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje: Olości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz, złożonych za okres od 1 lipca do 30 września 2006 r., niższe od dostępnych ilości i mogą zostać całkowicie uwzględnione,


Artykuł 1 1. Uwzględnia się, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, wnioski o pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od 1 lipca do 30 września 2006 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1232/2006. 2. Wnioski o pozwolenia na przywóz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r. mogą zostać złożone w odniesieniu do ilości określonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1232/2006. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 225 z 17.8.2006, str. 5.

L 249/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.9.2006

ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Przyjęte wnioski o pozwolenia na przywóz, złożone za okres od 1 lipca do 30 września 2006 r., w ujęciu procentowym

Ogólna ilość dostępna w okresie od 1 października do 31 grudnia 2006 r. (t)

09.4169

8 332,500

„—”: Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 249 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 17 z 200613.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2006 z dnia 12 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L249 - 15 z 200613.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2006 z dnia 12 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L249 - 13 z 200613.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2006 z dnia 12 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L249 - 11 z 200613.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2006 z dnia 12 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L249 - 7 z 200613.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2006 z dnia 12 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L249 - 3 z 200613.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2006 z dnia 12 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w sierpniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dz. U. L249 - 1 z 200613.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2006 z dnia 12 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.