Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 25 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 151/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2006-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 25 POZ 1

Strona 1 z 5
28.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 151/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w tytule I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. W związku z tym, że załącznik do niniejszego rozporządzenia ma być stosowany od dnia 1 stycznia 2006 r., powinno ono wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym,

W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (1). Popyt Wspólnoty w zakresie przedmiotowych produktów powinien być zaspokojony na jak najkorzystniejszych warunkach. Dlatego też powinny zostać otworzone nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe o obniżonej lub zerowej stawce celnej dla właściwych wielkości, a okres obowiązywania niektórych innych kontyngentów powinien zostać przedłużony przy jednoczesnym uniknięciu jakichkolwiek zakłóceń na rynkach tych produktów. W związku z tym, że wielkość kontyngentu na niektóre kontyngenty taryfowe Wspólnoty jest niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb przemysłu we Wspólnocie w obecnym okresie obowiązywania kontyngentu, wspomniane wielkości kontyngentu powinny zostać zwiększone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2005 r. oraz dostosowane ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r. Dalsze przyznawanie w 2006 r. wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty, w odniesieniu do których stawki celne zostały zawieszone w 2005 r., nie leży już w interesie Wspólnoty. W związku z tym, produkty te powinny zostać usunięte z tabeli zawartej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96. Uwzględniając liczne zmiany, które mają być wprowadzone, cały tekst załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 powinien zostać zastąpiony w celu zachowania jasności. Rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 zastępuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r. Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W odniesieniu do okresu kontyngentowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96: — wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2603 ustala się na 3 900 ton przy stawce celnej 0 %, — wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2975 ustala się na 540 ton przy stawce celnej 0 %. Artykuł 3

(2)

(3)

(4)

W odniesieniu do okresu kontyngentowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96: — wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2002 ustala się na 600 ton, — wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2003 ustala się na 1 400 000 sztuk,

(5)

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1151/2005 (Dz.U. L 185 z 16.7.2005, str. 27).

L 25/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2006

— wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2030 ustala się na 300 ton, — wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2603 ustala się na 4 500 ton,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 25 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 31 z 200628.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. upoważniająca Łotwę do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L25 - 28 z 200628.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

 • Dz. U. L25 - 24 z 200628.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/10/WE z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia forchlorfenuronu i indoksakarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L25 - 21 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L25 - 19 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L25 - 18 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 33. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L25 - 17 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 2. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L25 - 16 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 97. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L25 - 14 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 2. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L25 - 12 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 2. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L25 - 10 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1819/2005 przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L25 - 8 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.