Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 25 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1819/2005 przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2006-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 25 POZ 10

L 25/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 153/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1819/2005 przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


Aby uwzględnić szczególne potrzeby Grecji, należy wprowadzić zmiany do rocznego planu na 2006 r. w celu wydania zgody na wycofanie ryżu jako zapłaty zbóż i produktów zbożowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) akapit czwarty rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. Należy zatem odpowiednio dostosować ilość ryżu początkowo przyznaną Grecji zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1819/2005. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1819/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich właściwych komitetów zarządzających,

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3), w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1819/2005 (4) przyjęto plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2006. Plan ten określa w szczególności maksymalne zasoby finansowe, oddane do dyspozycji każdego Państwa Członkowskiego wykorzystującego ten środek, do celów realizacji części planu przypadającej na dane Państwo Członkowskie, jak również ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów przechowywanych przez agencje interwencyjne oraz przewiduje udzielanie dotacji na zakup na rynku niektórych produktów.

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1819/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) część b) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, 2) tekst znajdujący się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako część c). Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3). (2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1. (3) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 133/2006 (Dz.U. L 23 z 27.1.2006, str. 11). (4) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 3.

28.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/11

ZAŁĄCZNIK I „b) Ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów interwencyjnych Wspólnoty celem dystrybucji w każdym Państwie Członkowskim zgodnie z maksymalnymi kwotami określonymi w a):

(w tonach) Państwo Członkowskie Zboża Ryż (ryż niełuskany) Masło Cukier

Belgia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Portugalia Słowenia Finlandia Ogółem

12 121

2 800 7 500

450

73 726 75 851

28 000 55 000

13 560 10 564 120

2 000

115 253 19 706 16 000 63 587 1 877 85 608 17 287 1 262 18 500 500 778

20 000

6 833

3 500

5 000

600 20 000 14 000 600 7 230 2 743 4 847 1 700 300 500 153 500 41 500 12 847”

ZAŁĄCZNIK II „c) Ilości ryżu, w odniesieniu do których wydano zgodę na wycofanie z zapasów interwencyjnych jako zapłata za dostawy zboża lub produktów zbożowych zgromadzonych na rynku zgodnie z maksymalnymi kwotami określonymi w a):

Państwo Członkowskie (w tonach)

Grecja

7 500”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 25 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 31 z 200628.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. upoważniająca Łotwę do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L25 - 28 z 200628.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

 • Dz. U. L25 - 24 z 200628.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/10/WE z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia forchlorfenuronu i indoksakarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L25 - 21 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L25 - 19 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L25 - 18 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 33. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L25 - 17 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 2. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L25 - 16 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 97. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L25 - 14 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 2. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L25 - 12 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 2. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L25 - 8 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 1 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 151/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.