Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 25 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

Data ogłoszenia:2006-01-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 25 POZ 28

Strona 1 z 2
L 25/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.1.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji (2006/41/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w wysokości 65 mln EUR zostało wyasygnowane i wypłacone.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,


uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Obecne władze Gruzji zaangażowały się w stabilizację ekonomiczną i reformy strukturalne wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poprzez trzyletni plan w ramach Programu redukcji ubóstwa i wspierania rozwoju, który zatwierdzony został dnia 4 czerwca 2004 r. na łączną kwotę 98 mln SDR. Następnie dnia 21 czerwca 2004 r. wierzyciele skupieni w Klubie Paryskim wyrazili zgodę na restrukturyzację oficjalnego długu dwustronnego Gruzji na warunkach zaproponowanych na szczycie w Houston.

(1)

Decyzją Rady 97/787/WE (2) została przewidziana wyjątkowa pomoc finansowa dla Armenii i Gruzji w postaci długoterminowych pożyczek i dotacji.

Nowy rząd Gruzji otrzymał również silne poparcie od społeczności międzynarodowej podczas konferencji ofiarodawców zorganizowanej w Brukseli dnia 16 czerwca 2004 r.

(2)

Decyzją Rady 2000/244/WE została przewidziana wyjątkowa pomoc finansowa dla Tadżykistanu oraz przedłużony został okres pomocy dla Armenii i Gruzji do roku 2004.

(7)

Bank Światowy zatwierdził w czerwcu 2004 r. kredyt na wsparcie reform w wysokości 24 mln USD i będzie kontynuować swoją pomoc dla Gruzji w ramach nowej Strategii partnerstwa dla kraju w postaci Operacji wspierania redukcji ubóstwa.

(3)

W przypadku Gruzji cele pomocy nie zostały całkowicie zrealizowane ze względu na niezadowalające nastawienie do polityki gospodarczej w tym kraju przez większą część okresu realizacji.

(8)

Władze Gruzji wyraziły zamiar działania na rzecz wcześniejszej spłaty zadłużenia wobec Wspólnoty w celu poprawy średnioterminowego zadłużenia publicznego.

(4)

Z tego względu tylko 31,5 mln EUR z łącznej kwoty środków przeznaczonych na dotacje dla Gruzji

(9)

Opinia z dnia 15 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 322 z 25.11.1997, str. 37. Decyzja zmieniona decyzją 2000/244/WE (Dz.U. L 77 z 28.3.2000, str. 11).

(1)

Ponieważ stosunki pomiędzy UE a Gruzją rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, która z założenia prowadzić ma do głębszej integracji gospodarczej, za właściwe uznaje się wsparcie rządowego programu reform gospodarczych przez Wspólnotę.

28.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/29

(10)

Udostępnienie kwoty równej niewykorzystanej kwocie dotacji wyjątkowej pomocy finansowej, mającej wesprzeć reformy gospodarcze w tym kraju oraz pomóc w zmniejszeniu zadłużenia zewnętrznego, jest odpowiednim wkładem Wspólnoty w realizację strategii redukcji ubóstwa i pobudzenia rozwoju gospodarczego w Gruzji.

w sposób w pełni zgodny z porozumieniami zawartymi przez MFW i Gruzję.

(11)

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony finansowych interesów Wspólnoty związanych z niniejszą pomocą makrofinansową konieczne jest zapewnienie przez władze Gruzji podjęcia odpowiednich działań w zakresie zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkich innych nieprawidłowości związanych z pomocą, oraz przeprowadzenia kontroli przez Komisję oraz audytów przez Trybunał Obrachunkowy.

3. Pomoc makrofinansowa Wspólnoty udostępniana jest przez okres dwóch lat począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie niniejszej decyzji. Jeżeli jednak wymagać tego będą okoliczności, Komisja może, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, podjąć decyzję o przedłużeniu okresu dostępności o maksymalnie jeden rok.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 25 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 31 z 200628.1.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. upoważniająca Łotwę do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L25 - 24 z 200628.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/10/WE z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia forchlorfenuronu i indoksakarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L25 - 21 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L25 - 19 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L25 - 18 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 33. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L25 - 17 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 2. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L25 - 16 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 97. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L25 - 14 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 2. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L25 - 12 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 2. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L25 - 10 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1819/2005 przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L25 - 8 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 1 z 200628.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 151/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.