Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2006 z dnia 13 września 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 10

Strona 1 z 18
L 250/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1350/2006 z dnia 13 września 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, 9, art. 11 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3,


a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Wszczęcie postępowania

(1)

W dniu 4 listopada 2005 r. Komisja otrzymała skargę na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) od przedsiębiorstwa Euromatex („skarżący”) w imieniu producenta reprezentującego znaczną część, w tym wypadku ponad 50 %, łącznej wspólnotowej produkcji niektórych rodzajów elektrod wolframowych.

(2)

Skarga zawierała dowód stosowania dumpingu elektrod wolframowych z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i istotniej szkody będącej jego skutkiem, co uznano za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania.

(3)

W dniu 17 grudnia 2005 r. wszczęto postępowanie poprzez opublikowanie zawiadomienia o jego wszczęciu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

2. Strony, których dotyczy postępowanie

(4)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu postępowania skarżącego, innego producenta wspólnotowego, producentów eksportujących, importerów oraz zainteresowanych użytkowników, a także przedstawicieli ChRL. Zainteresowanym stronom umożliwiono pisemne przedstawienie opinii i złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(5)

Producent skarżący, inny producent wspólnotowy, producenci eksportujący, importerzy i stowarzyszenia eksporterów przedstawili swoje uwagi. Przesłuchano wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z takim wnioskiem i udowodniły, że istnieją szczególne powody, dla których powinny być przesłuchane.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 322 z 17.12.2005, str. 12.

14.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/11

(6)

Aby umożliwić zainteresowanym producentom eksportującym w ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), Komisja przesłała im formularze wniosków. Dwa przedsiębiorstwa złożyły wniosek o MET, zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, lub IT, jeżeli w toku badania zostanie ustalone, że nie spełniają one kryteriów wymaganych do przyznania MET. Dwa inne przedsiębiorstwa złożyły wniosek wyłącznie o IT. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja zaznaczyła, że może zostać w tym dochodzeniu zastosowana kontrola wyrywkowa eksporterów/producentów w ChRL. 11 przedsiębiorstw zgłosiło gotowość włączenia ich do próby. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż tylko cztery przedsiębiorstwa złożyły wniosek o MET lub IT, postanowiono, że kontrola wyrywkowa nie będzie konieczna. Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Odpowiedzi wpłynęły od jednego producenta wspólnotowego, trzech niepowiązanych importerów, czterech producentów eksportujących w ChRL, 13 przedsiębiorstw powiązanych we Wspólnocie oraz od jednego producenta w kraju analogicznym, Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 34 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L250 - 6 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2006 z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L250 - 3 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L250 - 1 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.