Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

Data ogłoszenia:2006-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 3

14.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1348/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

skimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (4), w szczególności jego art. 6 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych (2), w szczególności jego art. 5 ust. 3, uwzględniając decyzję Rady 2005/914/WE z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego kontyngentu taryfowego na przywóz do Wspólnoty cukru i produktów cukrowniczych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (3), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentem taryfowym na produkty cukrownicze pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii zgodnie z Układem o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow-

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 950/2006 w tygodniu od 4 do 8 września 2006 r. odpowiednim organom zostały złożone wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ogółem ilości równej lub przekraczającej ilość dostępną dla numeru porządkowego 09.4343. W tej sytuacji Komisja musi ustalić współczynnik przydziału umożliwiający wydawanie pozwoleń proporcjonalnie do ilości dostępnej oraz, tam gdzie to właściwe, poinformować państwa członkowskie o tym, że limit, o którym mowa, został wykorzystany,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 pozwolenia na przywóz zostają wydane w odniesieniu do wniosków złożonych od 4 do 8 września 2006 r., w limitach ilości wskazanych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1. (3) Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 44.

(4) Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 26.

L 250/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2006

ZAŁĄCZNIK Cukier preferencyjny AKP–INDIE Tytuł IV rozporządzenia (WE) nr 950/2006 Rok gospodarczy 2006/2007

% pozwoleń wydanych dla ilości, na które złożono wniosek w tygodniu od 4 do 8 września 2006 r.

Numer porządkowy

Dany kraj

Limit

09.4331 09.4332 09.4333 09.4334 09.4335 09.4336 09.4337 09.4338 09.4339 09.4340 09.4341 09.4342 09.4343 09.4344 09.4345 09.4346 09.4347 09.4348 09.4349 09.4350 09.4351

Barbados Belize Wybrzeże Kości Słoniowej Republika Konga Fidżi Gujana Indie Jamajka Kenia Madagaskar Malawi Mauritius Mozambik Saint Kitts i Nevis Surinam Suazi Tanzania Trinidad i Tobago Uganda Zambia Zimbabwe

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 — 100 100 100 — 100 0 Wykorzystany Wykorzystany

Cukier uzupełniający Tytuł V rozporządzenia (WE) nr 950/2006 Rok gospodarczy 2006/2007

% pozwoleń wydanych dla ilości, na które złożono wniosek w tygodniu od 4 do 8 września 2006 r.

Numer porządkowy

Dany kraj

Limit

09.4315 09.4316

Indie Kraje objęte Protokołem AKP

100 100

14.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/5

Cukier wymieniony w koncesji CXL Tytuł VI rozporządzenia (WE) nr 950/2006 Rok gospodarczy 2006/2007

% pozwoleń wydanych dla ilości, na które złożono wniosek w tygodniu od 4 do 8 września 2006 r.

Numer porządkowy

Dany kraj

Limit

09.4317 09.4318 09.4319 09.4320

Australia Brazylia Kuba Pozostałe państwa trzecie

0 0 0 0

Wykorzystany Wykorzystany Wykorzystany Wykorzystany

Cukier z krajów bałkańskich Tytuł VII rozporządzenia (WE) nr 950/2006 Rok gospodarczy 2006/2007

% pozwoleń wydanych dla ilości, na które złożono wniosek w tygodniu od 4 do 8 września 2006 r.

Numer porządkowy

Dany kraj

Limit

09.4324 09.4325 09.4326

Albania Bośnia i Hercegowina Serbia, Czarnogóra i Kosowo

100 0 100 Wykorzystany

Rok gospodarczy 2006

% pozwoleń wydanych dla ilości, na które złożono wniosek w tygodniu od 4 do 8 września 2006 r.

Numer porządkowy

Typ

Limit

09.4327

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

100

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 34 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L250 - 10 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2006 z dnia 13 września 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L250 - 6 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2006 z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L250 - 1 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.