Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

Data ogłoszenia:2006-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 34

L 250/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1351/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2003 z dnia 28 marca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/18/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Rumunii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000 (2), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ilości wnioskowane w poniedziałek, 11 września 2006 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 573/2003, przekraczają ilości pozostające w dyspozycji. Należy zatem określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie jednolitego współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do wnioskowanych ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz kukurydzy w ramach kontyngentu „Rumunia”, złożony i przekazany Komisji w poniedziałek, 11 września 2006 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 573/2003, zostaje uwzględniony do wysokości 2,85706 % wnioskowanych ilości. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2006 r.

Rozporządzenie (WE) nr 573/2003 otworzyło roczny kontyngent taryfowy na 149 000 ton kukurydzy (numer porządkowy 09.4767) na rok gospodarczy 2006/2007.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 82 z 29.3.2003, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1024/2006 (Dz.U. L 184 z 6.7.2006, str. 7).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 10 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2006 z dnia 13 września 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L250 - 6 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2006 z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L250 - 3 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L250 - 1 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.