Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2006 z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2006-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 6

Strona 1 z 2
L 250/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.9.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1349/2006 z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— pszenicy zwyczajnej w wysokości 300 000 ton na Węgrzech, — jęczmienia w wysokości 41 294 ton w Republice Czeskiej, 20 636 ton na Słowacji, 17 997 ton na Węgrzech.


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 990/2006. Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2006 (2) otworzyło stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. W przypadku niektórych przetargów przyjęte oferty spowodowały w niektórych państwach członkowskich wyczerpanie prawie całej ilości zbóż udostępnionej podmiotom gospodarczym. Ze względu na silny popyt stwierdzony w ciągu ostatnich kilku tygodni oraz sytuację na rynku należy udostępnić nowe ilości zbóż w danych państwach członkowskich, zezwalając danym agencjom interwencyjnym na zwiększenie wiążącej się z tym ilości zgłoszonej do przetargu na wywóz. Wyżej wymienione zwiększenia ilości odnoszą się do:

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 990/2006 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1138/2006 (Dz.U. L 205 z 27.7.2006, str. 15).

14.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/7

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynkach zewnętrznych (ton) pszenica zwyczajna jęczmień żyto

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i dane kontaktowe

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Telefon: (32-2) 287 24 78 Faks: (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be Statní zemědělský intervenční fond Odbor Rostlinných Komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Telefon: (420) 222 87 16 67 – 222 87 14 03 Faks: (420) 296 80 64 04 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V Telefon: (45) 33 95 88 07 Faks: (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk oraz pah@dffe.dk Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Telefon: (49-228) 6845-3704 Faks 1: (49-228) 6845-3985 Faks 2: (49-228) 6845-3276 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Telefon: (372) 737 12 00 Faks: (372) 737 12 01 e-mail: pria@pria.ee Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 250 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 34 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające jednolity współczynnik przydziału, jaki należy zastosować w ramach kontyngentu taryfowego na kukurydzę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 573/2003

 • Dz. U. L250 - 10 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2006 z dnia 13 września 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L250 - 3 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L250 - 1 z 200614.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2006 z dnia 13 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.