Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 251 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2006 z dnia 8 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 251 POZ 1

Strona 1 z 6
14.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1338/2006 z dnia 8 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek Komisji po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. (1) ŚRODKI TYMCZASOWE (5)

podtrzymało wniosek, że powinno być zakwalifikowane do indywidualnego ustalenia dumpingu. Wymienione przedsiębiorstwo zostało już poinformowane przed nałożeniem środków tymczasowych, że indywidualne ustalenie może dotyczyć jedynie producentów eksportujących, a nie przedsiębiorstw handlowych. Wobec tego wniosek został odrzucony.

Dnia 16 marca 2006 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 439/2006 (2) („rozporządzenie tymczasowe”) Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

B. DALSZA PROCEDURA

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i wnioskach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w formie cła tymczasowego. Wyznaczono im również okres, w którym mogły składać uwagi związane z ujawnieniem wymienionych istotnych faktów i wniosków.

(6)

Informacje złożone przez zainteresowane strony zostały należycie wzięte pod uwagę i, tam, gdzie właściwe, ustalenia zostały odpowiednio zmienione.

(2)

Po ujawnieniu istotnych faktów i wniosków, na podstawie których podjęto decyzję o nałożeniu wymienionych tymczasowych środków antydumpingowych, kilka zainteresowanych stron przedłożyło pisemne oświadczenia zawierające ich opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Żadna ze stron nie złożyła wniosku o przesłuchanie. Jeden chiński producent eksportujący i jeden importer, którzy nie zgłosili się do Komisji przed nałożeniem tymczasowych środków, sprzeciwili się nałożeniu ostatecznych ceł antydumpingowych, bez podania żadnych argumentów, które zakwestionowałyby fakty i ustalenia, na podstawie których nałożono środki tymczasowe. Przedsiębiorstwa, o których mowa, zostały w każdym razie poinformowane, że ponieważ zgłosiły się dopiero na bardzo późnym etapie dochodzenia, nie mogą być uznane za strony współpracujące. Chińskie przedsiębiorstwo handlowe, o którym mowa w motywie 25 rozporządzenia tymczasowego,

C.

PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

(7)

(3)

Odnosząc się do procesu produkcji opisanego w motywie 13 rozporządzenia tymczasowego, wyjaśnia się niniejszym, że lico zostało usunięte ze skóry, która jest następnie garbowana wyłącznie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcym w przypadku skóry zamszowej, a w przypadku skóry zamszowej kombinowanej – ze skóry częściowo garbowanej aldehydami lub innymi garbnikami, a następnie tranem lub innym tłuszczem zwierzęcym.

(8)

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 80 z 17.3.2006, str. 7.

Ponadto aby wyjaśnić odniesienie do skóry zamszowej „crust” oraz skóry zamszowej kombinowanej „crust” w motywie 14 rozporządzenia tymczasowego, produkt objęty postępowaniem należy definiować jako skórę zamszową lub skórę zamszową kombinowaną, nawet ciętą do kształtu, włączając skórę zamszową „crust” i skórę zamszową kombinowaną „crust” (skóra zamszowa) pochodzące z ChRL (produkt objęty postępowaniem), objęty obecnie kodami CN 4114 10 10 i 4114 10 90.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 251 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.