Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 254 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 204 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 200) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 254 POZ 1

16.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

DECYZJA NR 204 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 200)

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Porozumienia UE-Szwajcaria)


(2006/613/WE)

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 (1) z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, na mocy którego obowiązkiem Komisji Administracyjnej jest rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych wynikających z przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzeń późniejszych, uwzględniając art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 (2) określającego procedurę wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, na mocy którego obowiązkiem Komisji Administracyjnej jest opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych w celu stosowania rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72, uwzględniając decyzję nr 184 (3) z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych w celu stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (E 201, E 207, E 213 i E 215), uwzględniając decyzję nr 188 (4) z dnia 10 grudnia 2002 r. dotyczącą wzorów formularzy potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (EWG) (E 210 i E 211), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Rozszerzenie Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. wymaga dostosowania formularzy serii E 200. Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) z dnia 2 maja 1992 r., uzupełnione protokołem z dnia 17 marca 1993 r., załącznik VI, wdraża rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

(1) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 1). (3) Dz.U. L 304 z 6.11.2002, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 22. (4) Dz.U. L 112 z 6.5.2003, str. 12.

L 254/2

(3)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2006

Wspólnota Europejska wraz z jej państwami członkowskimi oraz Konfederacja Szwajcarska zawarły porozumienie o swobodnym przepływie osób (Porozumienie szwajcarskie), które weszło w życie w dniu 1 czerwca 2002 r. Załącznik II do tego porozumienia odnosi się do rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72. Ze względów praktycznych formularze używane w Unii Europejskiej oraz w ramach Porozumień EOG i szwajcarskiego powinny być identyczne,

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.

Przyjmuje się wzory dokumentów E 202 zawierające dodatkowe strony 1–13, E 203 zawierające dodatkowe strony 1–16, E 204 zawierające dodatkowe strony 1–9, E 205 (BE), (CZ), (DK), (DE), (EE), (GR), (ES), (FR), (IE), (IT), (CY), (LV), (LT), (LU), (HU), (MT), (NL), (AT), (PL), (PT), (SI), (SK), (FI), (SE), (UK), (IS), (LI), (NO), (CH), E 207, E 210, E 211, E 213 zawierające dodatkowe strony 1–5 i E 215 zawierające dodatkowe strony, zgodnie z formularzami załączonymi do niniejszej decyzji. Właściwe władze państw członkowskich udostępnią formularze zainteresowanym stronom zgodnie z niżej załączonymi wzorami. Formularze te są dostępne we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty i opracowane w taki sposób, że różne wersje językowe idealnie się pokrywają, tym samym umożliwiając wszystkim adresatom otrzymanie formularza wydrukowanego w jego własnym języku. Niniejsza decyzja, która zastępuje decyzje nr 184 i nr 188, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej opublikowaniu. Przewodniczący Komisji Administracyjnej

Anna HUDZIECZECK

2.

3.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 254 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.