Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 255 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1377/2006 z dnia 18 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Data ogłoszenia:2006-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 255 POZ 3

19.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1377/2006 z dnia 18 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Niderlandy i Zjednoczone Królestwo złożyły wnioski odpowiednio o zamieszczenie i zmianę informacji dotyczących ich właściwych władz. Adres Komisji powinien również zostać zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2006 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 1.

L 255/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2006

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) pod nagłówkiem „NIDERLANDY” umieszczony zostaje poniższy adres: „Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen Directie Handelspolitiek Bezuidenhoutseweg 153 Postbus 20101 2500 EC Den Haag Niderlandy Telephone: (31-70) 379 64 85, 379 62 50”; 2) adres pod nagłówkiem „ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” przymuje następujące brzmienie: „Przywóz towarów określonych w załączniku II: Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham TS23 2NF Zjednoczone Królestwo Telephone: (44-1642) 364 333 Fax: (44-1642) 364 269 E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk Wywóz towarów określonych w załączniku II lub III oraz dostarczanie pomocy technicznej związanej z towarami określonymi w załączniku II zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1: Department of Trade and Industry Export Control Organisation Kingsgate House 66-74 Victoria Street London SW1E 6SW Zjednoczone Królestwo Telephone: (44-20) 7215 8070 Fax: (44-20) 7215 0531 E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk”; 3) adres pod nagłówkiem „B. Adres do zawiadamiania Komisji” przyjmuje następujące brzmienie: „Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention CHAR 12/45 B-1049 Brussels Tel. (32-2) 295 55 85/299 11 76 Fax: (32-2) 299 08 73 E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 255 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L255 - 7 z 200619.9.2006

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 1.7.2006)

  • Dz. U. L255 - 5 z 200619.9.2006

    Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. na mocy artykułu 83 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Poniżej przedstawiono streszczenie podstawowych przepisów tej decyzji, nie naruszając pełnego obowiązywania samej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 412) (1)

  • Dz. U. L255 - 1 z 200619.9.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.