Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 255 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. na mocy artykułu 83 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Poniżej przedstawiono streszczenie podstawowych przepisów tej decyzji, nie naruszając pełnego obowiązywania samej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 412) (1)

Data ogłoszenia:2006-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 255 POZ 5

19.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lutego 2006 r. na mocy artykułu 83 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Poniżej przedstawiono streszczenie podstawowych przepisów tej decyzji, nie naruszając pełnego obowiązywania samej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 412)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2006/626/Euratom) Niniejsza decyzja skierowana jest do British Nuclear Group Sellafield (BNGSL) z Seascale, Cumbria, a BNGSL została o niej powiadomiona dnia 17 lutego 2006 r. zaradcze w odniesieniu do stwierdzonych zaniedbań i przyczyn naruszenia przepisów, a także że dysponuje właściwymi środkami w celu stałego ulepszania jakości i funkcjonowania swojego systemu rachunkowości materiałowej i kontroli materiałów jądrowych

Decyzja ogranicza się do kwestii dokładności procedur rachunkowości i sprawozdawczości stosowanych obecnie w Sellafield, między innymi w odniesieniu do zakładu THORP. Decyzja nie zawiera ustaleń na temat tego, czy faktycznie utracono materiał jądrowy bądź nie wykorzystano go w celu, do jakiego został przeznaczony.

3. Sankcja zostaje nałożona przy założeniu, że BNG SL w określonym terminie wykaże, że wprowadzone środki zaradcze odniosły zamierzony skutek.

Artykuł 1 (streszczenie) BNG SL naruszyła art. 79 Traktatu Euratom, w powiązaniu z art. 7, 9 i 12 rozporządzenia (Euratom) nr 3227/76 (1) (od dnia 20 marca 2005 r., art. 6, 9 i 7 rozporządzenia (WE) nr 302/2005 (2)) oraz szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń (PSP), przyjęte przez Komisję na podstawie art. 6 rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń 302/2005, art. 81 Traktatu Euratom oraz art. 3 rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 3227/76 (od dnia 20 marca 2005 r., art. 4 rozporządzenia (WE) nr 302/2005). Artykuł 3 1. Z upływem określonego terminu, którego początek przypada na dzień opublikowania niniejszej decyzji, BNG SL przedstawi Komisji sprawozdanie obejmujące szczegółowy opis środków zaradczych wprowadzonych na mocy art. 2 ust. 2.

Artykuł 2 1. Komisja nakłada na BNG SL sankcję w formie ostrzeżenia.

2. Z upływem określonego terminu BNG SL przedstawi Komisji sprawozdanie obejmujące szczegółowy opis określonych rezultatów uzyskanych dzięki środkom zaradczym wprowadzonym na mocy art. 2 ust. 2.

2. Sankcja zostaje nałożona przy założeniu, że BNG SL w określonym terminie, po opublikowaniu niniejszej decyzji Komisji, wykaże, że wprowadziła odpowiednie i stabilne środki

(1) Dz.U. L 363 z 31.12.1976, str. 1. (2) Dz.U. L 54 z 28.2.2005, str. 1.

Artykuł 4 W przypadku niedostatecznego wykazania jednego z wymaganych środków określonych w art. 2 ust. 2 i 3 niniejszej decyzji oraz nieprzedstawienia szczegółowego opisu określonego w art. 3 ust. 1 i 2 niniejszej decyzji Komisja może wszcząć dalsze postępowanie prawne.

L 255/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2006

Artykuł 5 1. Niniejsza decyzja jest skierowana do British Nuclear Group Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG, Zjednoczone Królestwo. 2. O niniejszej decyzji zostanie poinformowane Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2006 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 255 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L255 - 7 z 200619.9.2006

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 1.7.2006)

  • Dz. U. L255 - 3 z 200619.9.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1377/2006 z dnia 18 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

  • Dz. U. L255 - 1 z 200619.9.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.