Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 255 POZ 7

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 1.7.2006)

Data ogłoszenia:2006-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 255 POZ 7

19.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/7

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178 z dnia 1 lipca 2006 r.) Strona 34, art. 39, akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „Jeżeli różnica między daną ceną progową melasy, o której mowa w art. 34, lub ceną progową produktów cukrowniczych,cukrowniczych której mowa w art. 36, a ceną importową cif danej przesyłki:”, „Jeżeli różnica między daną ceną progową melasy, o której mowa w art. 34, lub ceną progową produktów cukrowniczych, o której mowa w art. 37, a ceną importową cif danej przesyłki:”.


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 171 z dnia 23 czerwca 2006 r.) Rozdział 2, w tytule: zamiast: „KSIĘGOWOŚĆ EFRROW”,

powinno być: „KSIĘGOWOŚĆ EFRG”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 255 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L255 - 5 z 200619.9.2006

    Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. na mocy artykułu 83 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Poniżej przedstawiono streszczenie podstawowych przepisów tej decyzji, nie naruszając pełnego obowiązywania samej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 412) (1)

  • Dz. U. L255 - 3 z 200619.9.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1377/2006 z dnia 18 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

  • Dz. U. L255 - 1 z 200619.9.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.