Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. uchylająca decyzję 2005/184/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

Data ogłoszenia:2006-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 13

Strona 1 z 2
20.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/13

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 lipca 2006 r. uchylająca decyzję 2005/184/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze (2006/627/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 12,

PKB w 2005 r. w wiarygodny i trwały sposób. Rada zaleciła także, aby w 2004 r. zatrzymano wzrost stosunku długu do PKB, a następnie odwrócono jego tendencję wzrostową. Rada wezwała władze Cypru do zapewnienia utrzymania konsolidacji budżetowej zmierzającej do realizacji celów średnioterminowych po skorygowaniu nadmiernego deficytu.


uwzględniając zalecenie Komisji,

(3)

Zgodnie z art. 104 ust. 12 Traktatu należy uchylić decyzję Rady o istnieniu nadmiernego deficytu, kiedy w ocenie Rady nadmierny deficyt w danym państwie członkowskim zostanie skorygowany.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Decyzją 2005/184/WE (1), przyjętą w następstwie zalecenia Komisji zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, stwierdzono istnienie nadmiernego deficytu na Cyprze.

(2)

Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (2), w dniu 5 lipca 2004 r. Rada skierowała do Cypru zalecenie mające na celu położenie kresu sytuacji istnienia nadmiernego deficytu najpóźniej do roku 2005. Zalecenie to zostało podane do publicznej wiadomości. Zalecono zwłaszcza szybkie wprowadzenie środków przewidzianych w programie konwergencji z maja 2004 r.; w szczególności zalecono podjęcie skutecznego działania do dnia 5 listopada 2004 r. na rzecz zmniejszenia deficytu poniżej 3 %

Zgodnie z Protokołem w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonym do Traktatu Komisja przedstawia dane służące do wprowadzenia tej procedury. W ramach stosowania protokołu państwa członkowskie mają przedstawiać dane na temat deficytu i długu publicznego oraz inne związane z tym zmienne dwa razy w roku, mianowicie przed dniem 1 kwietnia i przed dniem 1 października, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (3).

(5)

Na podstawie danych przekazanych przez Komisję (Eurostat) zgodnie z art. 8g rozporządzenia (WE) nr 3605/93 po notyfikowaniu przez Cypr przed dniem 1 kwietnia 2006 r. i w oparciu o prognozę służb Komisji z wiosny 2006 r., uzasadnione są następujące wnioski:

(1) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 19. (2) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1056/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 5).

(3) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2103/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 1).

L 256/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.9.2006

— deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się z 4,1 % PKB w 2004 r. do 2,4 % PKB w 2005 r., poniżej wartości referencyjnej dla deficytu wynoszącej 3 % PKB. Wynik ten jest porównywalny z celem wynoszącym 2,9 % PKB określonym w aktualizacji programu konwergencji z maja 2004 r. oraz z celem wynoszącym 2,5 % w ostatniej aktualizacji programu konwergencji z grudnia 2005 r. Zmniejszenie poniżej wartości referencyjnej w 2005 r. jest zgodne z zaleceniem na mocy art. 104 ust. 7 Traktatu. W 2005 r. przeprowadzono dostosowania fiskalne zarówno poprzez wzrost dochodów, jak i ograniczenie wydatków. Aczkolwiek niektóre środki jednorazowe pomogły w zmniejszeniu deficytu, konsolidację budżetową na Cyprze osiągnięto głównie poprzez środki strukturalne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 18 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady 2006/631/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L256 - 17 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania pochodzących z Danii trzech członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 16 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania litewskiego członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 15 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę stosowania art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem

 • Dz. U. L256 - 11 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L256 - 9 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefach ICES V, XII, XIV (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L256 - 7 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2006 z dnia 19 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L256 - 5 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2006 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L256 - 3 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L256 - 1 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.