Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę stosowania art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem

Data ogłoszenia:2006-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 15

20.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/15

DECYZJA RADY z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę stosowania art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem (2006/628/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 871/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2) w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (3) i art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE (4), obie z dnia 25 października 2004 r., w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień tej umowy z Konfederacją Szwajcarską,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 871/2004 określa, że rozporządzenie stosuje się od daty ustalonej przez Radę, gdy tylko spełnione zostaną niezbędne warunki wstępne, oraz że Rada może podjąć decyzję o ustaleniu różnych dat stosowania dla różnych przepisów. Warunki wstępne wspomniane w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 871/2004 są spełnione w odniesieniu do jego art. 1 ust. 4 i 5. W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które objęte są obszarem, o którym mowa w art. 1 punkt G decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie,

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 871/2004 stosuje się z dniem 1 listopada 2006 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 29.

(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31. (3) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26. (4) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 18 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady 2006/631/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L256 - 17 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania pochodzących z Danii trzech członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 16 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania litewskiego członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 13 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. uchylająca decyzję 2005/184/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L256 - 11 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L256 - 9 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefach ICES V, XII, XIV (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L256 - 7 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2006 z dnia 19 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L256 - 5 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2006 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L256 - 3 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L256 - 1 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.