Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/631/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

Data ogłoszenia:2006-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 18

L 256/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.9.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/631/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącą wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (1), w szczególności jej art. 2 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2) w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (3) i art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE (4), obie z dnia 25 października 2004 r., w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień tej umowy z Konfederacją Szwajcarską,

Artykuł 2 ust. 4 decyzji 2005/211/WSiSW określa, że niektóre przepisy art. 1 tej decyzji stają się skuteczne od daty ustalonej przez Radę, gdy tylko spełnione zostaną niezbędne warunki wstępne, oraz że Rada może ustalić różne daty dotyczące daty rozpoczęcia stosowania tych przepisów. Warunki wstępne, o których mowa we wspomnianym art. 2 ust. 4, zostały spełnione w odniesieniu do art. 1 ust. 9 (nowe art. 101A i 101B) decyzji 2005/211/WSiSW. W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które objęte są obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt G decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 9 (nowe art. 101A i 101B) decyzji 2005/211/WSiSW stosuje się od dnia 1 października 2006 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r.

W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 44.

(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31. (3) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26. (4) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 256 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 17 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania pochodzących z Danii trzech członków oraz pięciu zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 16 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania litewskiego członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L256 - 15 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. ustalająca datę stosowania art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem

 • Dz. U. L256 - 13 z 200620.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. uchylająca decyzję 2005/184/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L256 - 11 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L256 - 9 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefach ICES V, XII, XIV (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L256 - 7 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2006 z dnia 19 września 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L256 - 5 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2006 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L256 - 3 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L256 - 1 z 200620.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2006 z dnia 19 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.