Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 259 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego, mających znaczenie dla Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3261)

Data ogłoszenia:2006-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 259 POZ 1

Strona 1 z 50
21.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lipca 2006 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego, mających znaczenie dla Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3261) (2006/613/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ponadto, w kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., konieczne jest poczynienie postępów w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie.

(4)

Śródziemnomorski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) pkt iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje terytorium Grecji, Malty i Cypru, zgodnie z art. 1 Protokołu nr 10 do Aktu przystąpienia z 2003 r. oraz części terytoriów Francji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i, zgodnie z art. 299 ust. 4) Traktatu, Zjednoczone Królestwo, wymienione w mapie biogeograficznej zatwierdzonej dnia 23 października 2000 r. przez Komitet powołany na mocy art. 20 dyrektywy, zwany dalej „Komitetem Siedliskowym”. Niniejsza decyzja nie obejmuje terytoriów państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. Wspomniane państwa członkowskie zaczęły przekazywać Komisji swoje propozycje terenów po przystąpieniu do UE. W związku z powyższym Komisja nie miała jeszcze możliwości włączenia informacji z tych państw członkowskich do niniejszego, wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG. Dane te będą przedmiotem decyzji Komisji w przyszłości, kiedy zostaną zebrane wszystkie stosowne informacje oraz kiedy zostanie dokonana dogłębna naukowa ocena propozycji państw członkowskich, dotyczących wspomnianych terenów.

Na potrzeby śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego, wykaz terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG został przekazany Komisji przez Francję, Grecję, Włochy, Portugalię, Hiszpanię i Zjednoczone Królestwo w okresie pomiędzy styczniem 2003 r. a marcem 2006 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG.

(5)

Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone były informacje dotyczące każdego terenu, dostarczone na formularzach przyjętych decyzją Komisji 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (2).

(2)

(6)

Powyższe informacje zawierają najnowszą i ostateczną mapę danego terenu, przekazaną przez dane państwo członkowskie, nazwę terenu, jego położenie i rozmiar oraz dane otrzymane w wyniku zastosowania kryteriów wymienionych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG.

(7)

(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty powinien być przyjęty na podstawie projektu przygotowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który wskazuje również tereny, na których występują typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym lub gatunki o znaczeniu priorytetowym.

(2) Dz.U. L 107 z 24.4.1997, str. 1.

L 259/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2006

(8)

Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków jest stale rozwijana w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocena i wybór terenów na szczeblu Wspólnoty jest dokonywana na podstawie najlepszych obecnie dostępnych informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 259 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.