Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., hybryda MON 863 × MON 810) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową oraz niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (Łuskoskrzydłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5980)

Data ogłoszenia:2006-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 3

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24.

(3) Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 5. (4) Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 32. (5) Dz.U. L 207 z 10.8.2005, str. 17.

L 26/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2006

(7)

Dnia 2 kwietnia 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał, że z naukowego punktu widzenia do uzasadnienia oceny bezpieczeństwa MON 863 × MON 810 można użyć danych pojedynczych linii MON 863 i MON 810. Jednakże, w związku z potrzebą uzyskania danych potwierdzających ocenę bezpieczeństwa samej hybrydy EFSA, postanowił złożyć wniosek o przeprowadzenie 90-dniowego subchronicznego badania szczurów z hybrydą kukurydzy w celu dokonania ostatecznej oceny bezpieczeństwa produktu. Dnia 8 czerwca 2005 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął opinię, w której stwierdził na podstawie wszystkich przedłożonych danych, że biorąc pod uwagę planowane stosowanie produktu, MON 863 × MON 810 nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał również, że zakres planu monitorowania przedłożonego przez wnioskodawcę jest zgodny z planowanym stosowaniem kukurydzy MON 863 × MON 810. Dnia 8 lipca 2005 r. Monsanto Europe S.A. zgodziło się ograniczyć zakres niniejszej decyzji do przywozu i przetwarzania. Monsanto Europe S.A. złożyło wniosek o wprowadzenie do obrotu żywności i paszy zawierającej, złożonej lub produkowanej z kukurydzy MON 863 × MON 810 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1). Po zbadaniu informacji przedłożonych w zgłoszeniu, sprzeciwów zgłoszonych w świetle dyrektywy 2001/18/WE oraz opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu Zea mays L., hybrydy MON 863 × MON 810 mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko. Zgodnie z progami ustanowionymi na mocy dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, przypadkowe lub nieuniknione technicznie występowanie śladów organizmów genetycznie zmodyfikowanych w produktach jest zwolnione z wymogów śledzenia i etykietowania. W świetle opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie jest konieczne ustanawianie specjalnych warunków w odniesieniu do planowanego stosowania produktów z punktu widzenia obchodzenia się z produktem lub jego pakowania oraz ochrony określonych ekosystemów, środowisk bądź obszarów geograficznych. Przed wprowadzeniem produktu do obrotu należy podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia etykieto-


wania i możliwości śledzenia na wszystkich etapach wprowadzania produktu do obrotu, w tym również weryfikację przy zastosowaniu odpowiedniej zatwierdzonej metodologii wykrywania. Środki przewidziane w niniejszej decyzji nie są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 30 dyrektywy 2001/18/WE i w związku z tym Komisja przedłożyła Radzie wniosek dotyczący tych środków. Ponieważ w momencie upływu okresu, o którym mowa w art. 30 ust. 2 dyrektywy 2001/18/WE, Rada nie przyjęła proponowanych środków, ani nie wyraziła sprzeciwu wobec nich, zgodnie z art. 5 ust. 6 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2), środki powinny zostać przyjęte przez Komisję,

(14)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(9)

Artykuł 1 Zezwolenie Bez uszczerbku dla innych przepisów prawnych Wspólnoty, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) i rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, właściwy organ Niemiec udzieli pisemnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z niniejszą decyzją, produktu określonego w art. 2, zgłoszonego przez Monsanto Europe S.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 29 z 200631.1.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L26 - 28 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/51/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L26 - 24 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/50/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L26 - 21 z 200631.1.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L26 - 20 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 122) (1)

 • Dz. U. L26 - 14 z 200631.1.2006

  Decyzja nr 3/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE z dnia 13 stycznia 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej

 • Dz. U. L26 - 13 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylająca decyzję 2001/381/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L26 - 11 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L26 - 9 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L26 - 7 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L26 - 5 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 161/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących między innymi z Rosji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.