Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 263 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustanowienia Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności

Data ogłoszenia:2006-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 263 POZ 12

Strona 1 z 2
L 263/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustanowienia Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności (2006/644/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy.

(7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z art. 149 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zadaniem Wspólnoty jest rozwijanie wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza poprzez nauczanie i upowszechnianie języków państw członkowskich. Mając na uwadze opracowanie nowej strategii na rzecz wielojęzyczności, zgodnie z komunikatem Komisji zatytułowanym „Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności” (1), koniecznym dla Komisji krokiem może być skorzystanie z wiedzy fachowej specjalistów zebranych w organie doradczym. W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie wielojęzyczności i zdefiniowanie jej zadań i struktury. Zadaniem tej grupy powinno być udzielanie wsparcia i rad dotyczących opracowywanych inicjatyw, jak również dostarczanie nowych podniet i koncepcji związanych z tworzeniem wszechstronnego podejścia do wielojęzyczności w Unii Europejskiej. W skład grupy wchodzi od ośmiu do dwunastu członków. Nie naruszając przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, określonych w Załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2), należy określić

Wszelkie dane osobowe dotyczące członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe oraz swobodnym przepływem takich danych (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (2)

Artykuł 1 Grupa Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności Niniejszym ustanowiona zostaje Grupa Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności, zwana dalej „grupą”. Artykuł 2 Zadanie Zadaniem grupy jest stworzenie warunków do wymiany idei, doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie wielojęzyczności oraz przekazywanie Komisji zaleceń dotyczących działań w tej dziedzinie. Artykuł 3 Konsultacje 1. Komisja może konsultować się z grupą w każdej kwestii związanej z wielojęzycznością. 2. Przewodniczący grupy może powiadomić Komisję o tym, że powinna ona skonsultować się z grupą w sprawie określonego zagadnienia.

(3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) COM(2005) 596 wersja ostateczna. (2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38).

23.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/13

Artykuł 4 Skład i powoływanie 1. W skład grupy wchodzi od ośmiu do dwunastu członków.

4. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach grupy lub podgrupy dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą być one ujawniane. 5. Posiedzenia grupy i podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji; procedury tych posiedzeń oraz ich harmonogram określa Komisja. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć inni, zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji. 6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję. 7. Komisja może publikować [w Internecie], w oryginalnym języku danego dokumentu, wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze grupy. Artykuł 6 Koszty posiedzeń Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty pobytu ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów w związku z działaniami grupy są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych. Członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane przez nich usługi. Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego budżetu przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 263 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 14 z 200623.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w sprawie rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty dla programów zwalczania i monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w państwach członkowskich w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4150)

 • Dz. U. L263 - 9 z 200623.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/76/WE z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej chlorotalonilu (1)

 • Dz. U. L263 - 7 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1404/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L263 - 5 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefie ICES VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L263 - 3 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L263 - 1 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.