Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 263 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w sprawie rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty dla programów zwalczania i monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w państwach członkowskich w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4150)

Data ogłoszenia:2006-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 263 POZ 14

Strona 1 z 2
L 263/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w sprawie rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty dla programów zwalczania i monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w państwach członkowskich w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4150) (2006/645/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nych przez państwa członkowskie dotyczących monitorowania pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i 6 oraz art. 32,

W dniu 8 marca 2006 r. grupa ekspertów w dziedzinie TSE u małych przeżuwaczy pod przewodnictwem wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla TSE potwierdziła, że nie można wykluczyć obecności encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) u tych zwierząt w obliczu wyników drugiego etapu badań odróżniających próbek mózgu dwóch owiec z Francji i jednej z Cypru. Dla wykluczenia obecności BSE u tego rodzaju zwierząt konieczne są dalsze badania.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (2) zawiera przepisy dotyczące monitorowania przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u bydła, owiec i kóz. To zmienione rozporządzenie przewiduje rozszerzenie monitorowania owiec.

(6)

Ze względu na znaczenie skutecznego wdrożenia zwiększonego monitorowania w celu oceny występowania BSE u owiec, należy zwiększyć kwotę za test, która zostanie zwrócona państwom członkowskim przez Wspólnotę do maksymalnej kwoty wynoszącej 30 EUR za wykonanie szybkiego testu u owiec, zgodnie z kosztem za wykonanie szybkiego testu u kóz.

(2)

Decyzja Komisji 2005/723/WE z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE oraz programów zapobiegania chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r. (3) ustala wykaz takich programów oraz proponowaną stawkę i maksymalną kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w odniesieniu do każdego z programów.

W następstwie stwierdzenia pierwszego przypadku BSE w Szwecji rozporządzenie (WE) nr 999/2001 zwiększyło poziom wykonywania testów u bydła w tym państwie członkowskim. Właściwe zatem jest zwiększenie poziomu wkładu finansowego Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych w Szwecji, zgodnie z tym, co przewidziano w decyzjach 2005/723/WE i 2005/873/WE.

(7)

Należy zatem odpowiednio 2005/723/WE i 2005/873/WE.

zmienić

decyzje

(3)

Decyzja Komisji 2005/873/WE z dnia 30 listopada 2005 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2006 (4) ustala wysokość wkładu finansowego Wspólnoty dla programów przedstawio-

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, str. 10). (3) Dz.U. L 272 z 18.10.2005, str. 18. (4) Dz.U. L 322 z 9.12.2005, str. 21.

Artykuł 1 Załącznik III do decyzji 2005/723/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 263 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 12 z 200623.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustanowienia Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności

 • Dz. U. L263 - 9 z 200623.9.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/76/WE z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej chlorotalonilu (1)

 • Dz. U. L263 - 7 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1404/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L263 - 5 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefie ICES VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L263 - 3 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L263 - 1 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.