Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 263 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/76/WE z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej chlorotalonilu (1)

Data ogłoszenia:2006-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 263 POZ 9

Strona 1 z 2
23.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/9

DYREKTYWA KOMISJI 2006/76/WE z dnia 22 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej chlorotalonilu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

91/414/EWG. Stanowisko to zostało podane do wiadomości pozostałych państw członkowskich, które się z nim zgodziły. W świetle wspomnianego stanowiska, a także szczególnych okoliczności niniejszego przypadku, Komisja uważa iż uzasadniona jest zmiana specyfikacji dla chlorotalonilu.

(4)

Po dokonaniu przeglądu, w którym Niderlandy występowały w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, dyrektywą Komisji 2005/53/WE (2) dodano substancję czynną chlorotalonil do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dyrektywa 2005/53/WE przewiduje najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń. Zgodnie ze zwykłą praktyką Komisji poziomy te zostały oparte na specyfikacjach sporządzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w zakresie czystości i poziomów zanieczyszczeń zawartych w substancjach czynnych, w szczególności na publikacji z lutego 2005 r. Wspomniane specyfikacje ustalają najwyższy dopuszczalny poziom heksachlorobenzenu wynoszący 0,01 g/kg substancji czynnej. FAO wydała jednak kolejny zestaw specyfikacji dla chlorotalonilu (3), który udostępniono w grudniu 2005 r., po przyjęciu dyrektywy 2005/53/WE. Wspomniane specyfikacje uzupełniły i formalnie uchyliły specyfikacje z lutego 2005 r., które były brane pod uwagę podczas przyjmowania dyrektywy. Nowe specyfikacje ustalają najwyższy dopuszczalny poziom heksachlorobenzenu wynoszący 0,04 g/kg substancji czynnej. Pomimo że Wspólnota może ustalić swój własny poziom ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i ochrony środowiska, zbadano, czy można dostosować poziomy czystości ustanowione przez dyrektywę 2005/53/WE, tak by odzwierciedlały nowe specyfikacje FAO. Po dokonaniu oceny toksykologicznej i ekotoksykologicznej ad hoc, Niderlandy zajęły stanowisko, że taka zmiana nie powoduje ryzyka większego niż to, które już wzięto pod uwagę przy dodawaniu chlorotalonilu do załącznika I do dyrektywy

Ponieważ dyrektywa 2005/53/WE nakłada na państwa członkowskie wymóg stosowania art. 2 tej dyrektywy od dnia 1 września 2006 r., zmieniona specyfikacja dla chlorotalonilu również powinna być stosowana od tej daty, bez uszczerbku dla pozostałych terminów ustanowionych w art. 3 dyrektywy 2005/53/WE. W związku z tym dyrektywa powinna wejść w życie jak najszybciej.

(5)

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

(2)

Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 września 2006 r.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/75/WE (Dz.U. L 248 z 12.9.2006, str. 3). (2) Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 51. (3) „FAO: Specyfikacje i ocena pestycydów rolniczych – chlorotalonil (Tetrachloroizoftalonitryl)” (grudzień 2005 r.).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 263 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 14 z 200623.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w sprawie rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty dla programów zwalczania i monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w państwach członkowskich w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4150)

 • Dz. U. L263 - 12 z 200623.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustanowienia Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności

 • Dz. U. L263 - 7 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1404/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L263 - 5 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefie ICES VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L263 - 3 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L263 - 1 z 200623.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2006 z dnia 22 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.