Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi i uchylające dyrektywę Rady 80/1119/EWG

Data ogłoszenia:2006-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 5

Elementy Szczegóły kodowania Nomenklatura Jednostka

Tabela Kraj przedstawiający sprawozdanie Rok Liczba załadowanych statków Liczba pustych statków Statek-Km (załadowane statki) Statek-Km (puste statki)

2-alfanumeryczne 2-literowe 4-cyfrowe

„B2” Kod krajowy ISO „rrrr” Statki Statki Statek-km Statek-km

Uwaga: Przekazanie danych wspomnianych w powyższej tabeli B2 nie jest obowiązkowe.

L 264/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2006


ZAŁĄCZNIK C Tabela C1. Transport kontenerowy ze względu na rodzaj towarów (dane roczne)

Elementy Szczegóły kodowania Nomenklatura Jednostka

Tabela Kraj przedstawiający sprawozdanie Rok Kraj/region załadunku Kraj/region rozładunku Rodzaj transportu

2-alfanumeryczne 2-literowe 4-cyfrowe 2-literowe lub 4-alfanumeryczne 2-literowe lub 4-alfanumeryczne 1-cyfrowe

„C1” Kod krajowy ISO „rrrr” Kod krajowy ISO lub NUTS2 Kod krajowy ISO lub NUTS2 1 = Krajowy 2 = Międzynarodowy (oprócz tranzytu) 3 = Transit 1 = 20′ jednostek ładunku 2 = 40′ jednostek ładunku 3 = jednostek ładunku > 20′ i < 40′ 4 = jednostek ładunku > 40′ 1 = Załadowane kontenery 2 = Puste kontenery NST 2000 Tony Tony-km TEU TEU-km

Rozmiar kontenerów

1-cyfrowe

Status załadowania Rodzaj towarów Przetransportowane tony ( )

*

1-cyfrowe 2-cyfrowe

Tony-Km (*) TEU TEU-km

(*) Tylko w odniesieniu do załadowanych kontenerów.

25.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/7

ZAŁĄCZNIK D Tabela D1. Transport ze względu na przynależność państwową statków (dane kwartalne)

Elementy Szczegóły kodowania Nomenklatura Jednostka

Tabela Kraj przedstawiający sprawozdanie Rok Kwartał Rodzaj transportu

2-alfanumeryczne 2-literowe 4-cyfrowe 2-alfanumeryczne 1-cyfrowe

„D1” Kod krajowy ISO „rrrr” „Q1, Q2, Q3, Q4” 1 = Krajowy 2 = Międzynarodowy (oprócz tranzytu) 3 = Tranzyt Kod krajowy ISO Tony Tony-km

Przynależność państwowa statku Przetransportowane tony Tony-Km

2-literowe

Tabela D2. Transport kontenerowy ze względu na przynależność państwową statków (dane kwartalne)

Elementy Szczegóły kodowania Nomenklatura Jednostka

Tabela Kraj przedstawiający sprawozdanie Rok Kwartał Rodzaj transportu

2-alfanumeryczne 2-literowe 4-cyfrowe 2-alfanumeryczne 1-cyfrowe

„D2” Kod krajowy ISO „rrrr” „Q1, Q2, Q3 lub Q4” 1 = Krajowy 2 = Międzynarodowy (oprócz tranzytu) 3 = Tranzyt Kod krajowy ISO 1 = Załadowane kontenery 2 = Puste kontenery Tony Tony-km TEU TEU-km

Przynależność państwowa statku Status załadowania Przetransportowane tony (*) Tony-Km (*) TEU TEU-Km

2-literowe 1-cyfrowe

(*) Tylko w odniesieniu do załadowanych kontenerów.

L 264/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2006

ZAŁĄCZNIK E Tabela E1. Transport towarów (dane roczne)

Elementy Szczegóły kodowania Nomenklatura Jednostka

Tabela Kraj przedstawiający sprawozdanie Rok Przetransportowane tony ogółem Tony-km ogółem

2-alfanumeryczne 2-literowe 4-cyfrowe

„E1” Kod krajowy ISO „rrrr” Tony Tony-km

25.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/9

ZAŁĄCZNIK F Nomenklatura towarów NST-2000

NST-2000 grupy

Opis towarów

Ze względu na produkty w podziale CPA (Klasyfikacja Towarów według Działalności)

01

Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa Produkty spożywcze, napoje i tytoń Tekstylia i wyroby włókiennicze, skóra i produkty skórzane Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z papieru; artykuły papiernicze piśmienne i zapisane nośniki informacji Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych Inne niemetaliczne wyroby mineralne Podstawowe metale; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane, maszyny biurowe i komputery; maszyny i aparaty elektryczne gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne, instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary Sprzęt transportowy Meble, wyroby pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane Surowce wtórne; odpady komunalne i inne odpady gdzie indziej niesklasyfikowane w CPA

01, 02, 05

02

10, 11, 12

03 04 05 06

13, 14 15, 16 17, 18, 19 20, 21, 22

07 08

23 24, 25

09 10

26 27, 28

11

29, 30, 31, 32, 33

12 13 14

34, 35 36 37 + odpady komunalne (jako wkład do CPA dział 90) i inne odpady gdzie indziej niesklasyfikowane w CPA

15

Listy, paczki Uwaga: ten dział zwykle stosowany jest w odniesieniu do towarów transportowanych przez instytucje pocztowe i wyspecjalizowane firmy kurierskie w NACE sekcja 1 grupa 64.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 32 z 200625.9.2006

  Dyrektywa 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału (1)

 • Dz. U. L264 - 20 z 200625.9.2006

  Dyrektywa 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (1)

 • Dz. U. L264 - 13 z 200625.9.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. L264 - 12 z 200625.9.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1366/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 w zakresie roku bazowego dotyczącego przydziału kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.