Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1366/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 w zakresie roku bazowego dotyczącego przydziału kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.

Data ogłoszenia:2006-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 12

L 264/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2006

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1366/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 w zakresie roku bazowego dotyczącego przydziału kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


(3)

importerów w nowych Państwach Członkowskich. Z tego względu wskazane byłoby wybrać te lata, za które dostępne są najnowsze dane. Dla jak najlepszego odzwierciedlenia sytuacji handlowej na rynku HCFC w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich jako podstawa dla podmiotów gospodarczych z tych państw powinny być stosowane średnie udziały w rynku w latach 2002 i 2003. Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (3) przyjmuje rok 1999 za rok bazowy w odniesieniu do przyznawania kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC). Rynek HCFC w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich uległ znaczącym zmianom od roku 1999, w związku z pojawieniem się nowych podmiotów gospodarczych i zmianami w udziałach w rynku. Przyjęcie roku 1999 za rok bazowy w odniesieniu do przyznawania kontyngentów HCFC w tych nowych Państwach Członkowskich spowodowałoby pozbawienie wielu podmiotów gospodarczych kontyngentu przywozowego. Mogłoby to zostać uznane za arbitralne, a także spowodować naruszenie zasad niedyskryminacji oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań. Co do zasady, kontyngenty powinny być ustalane w oparciu o najnowsze i najbardziej reprezentatywne dostępne dane liczbowe w celu uniknięcia wykluczenia części

Artykuł 1 W art. 4 ust. 3 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 dodaje się następującą literę: „i) w drodze odstępstwa od lit. h), każdy producent i importer w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji zapewnia, że obliczony poziom dla wodorochlorofluorowęglowodorów wprowadzanych przez niego do obrotu lub używanych do celów własnych, wyrażony w procentach obliczonych poziomów określonych w lit. b), d), e) i f), nie przekracza średniego procentowego udziału w rynku w latach 2002 i 2003.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 6 września 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

P. LEHTOMÄKI

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 110 z 9.5.2006, str. 33. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. (3) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 29/2006 (Dz.U. L 6 z 11.1.2006, str. 27).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 32 z 200625.9.2006

  Dyrektywa 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału (1)

 • Dz. U. L264 - 20 z 200625.9.2006

  Dyrektywa 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (1)

 • Dz. U. L264 - 13 z 200625.9.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. L264 - 1 z 200625.9.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi i uchylające dyrektywę Rady 80/1119/EWG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.