Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 266 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (1)

Data ogłoszenia:2006-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 266 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 14

Jednakże pierwsze sprawozdanie obejmuje okres do dnia 26 września 2012 r. 2. Sprawozdania sporządza się na podstawie kwestionariusza lub modelu ustanowionego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 2. Kwestionariusz lub model przesyłany jest Państwom Członkowskim sześć miesięcy przed rozpoczęciem pierwszego okresu, który ma być objęty sprawozdaniem. 3. Państwa Członkowskie przedstawiają również sprawozdanie na temat wszelkich działań, które podejmują w celu zachęcenia do zmniejszenia negatywnego oddziaływania baterii i akumulatorów na środowisko, w szczególności: a) działań w zakresie redukcji zawartości metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach, w tym dobrowolnych działań producentów; b) nowych technik recyklingu i przetwarzania; c) uczestnictwa podmiotów gospodarczych w systemach zarządzania środowiskiem;


Artykuł 21 Etykietowanie 1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszystkie baterie, akumulatory i zestawy baterii były odpowiednio oznaczone symbolem przedstawionym w załączniku II. 2. Państwa Członkowskie zapewniają, aby pojemność wszystkich baterii i akumulatorów przenośnych i samochodowych była wskazana na nich w widoczny, czytelny i nieusuwalny sposób do dnia 26 września 2009 r. Szczegółowe przepisy wdrożenia tego wymagania, w tym zharmoni-

L 266/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 25 Sankcje

26.9.2006

d) badań w tych dziedzinach; oraz e) środków służących promowaniu zapobiegania powstawaniu odpadów. 4. Sprawozdania udostępnia się Komisji nie później niż dziewięć miesięcy od końca trzyletniego okresu, do którego się ono odnosi, a w przypadku pierwszego sprawozdania – nie później niż dnia 26 czerwca 2013 r. 5. Komisja publikuje sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i na funkcjonowanie rynku wewnętrznego nie później niż dziewięć miesięcy od otrzymania sprawozdań od Państw Członkowskich zgodnie z ust. 4.

Państwa Członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie informują Komisję o tych przepisach najpóźniej do dnia 26 września 2008 r. oraz informują ją niezwłocznie o ich wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 26 Artykuł 23 Przegląd 1. Komisja poddaje przeglądowi wykonanie niniejszej dyrektywy oraz jej wpływ na środowisko i na funkcjonowanie rynku wewnętrznego po otrzymaniu po raz drugi sprawozdań od Państw Członkowskich zgodnie z art. 22 ust. 4. 2. Drugie sprawozdanie, które Komisja publikuje zgodnie z art. 22 ust. 5, zawiera ocenę następujących aspektów niniejszej dyrektywy: a) zasadności podjęcia dalszych działań w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do baterii i akumulatorów zawierających metale ciężkie; b) zasadności minimalnych docelowych poziomów zbierania dla wszystkich zużytych baterii i akumulatorów przenośnych ustanowionych w art. 10 ust. 2 oraz możliwości ustanowienia dalszych poziomów docelowych na kolejne lata, biorąc pod uwagę postęp techniczny i praktyczne doświadczenie nabyte w Państwach Członkowskich; c) zasadności minimalnych wymogów w zakresie recyklingu określonych w załączniku III część B, biorąc pod uwagę informacje przekazywane przez Państwa Członkowskie, postęp techniczny i praktyczne doświadczenie nabyte w Państwach Członkowskich. 3. Jeżeli jest to konieczne, do sprawozdania załącza się wnioski w zakresie zmian odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy. Transpozycja 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 26 września 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 266 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.