Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 266 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (1)

Data ogłoszenia:2006-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 266 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 14

Przepisy przyjmowane przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty wszystkich istniejących przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 27 Porozumienia dobrowolne 1. Pod warunkiem że cele ustanowione w niniejszej dyrektywie zostaną osiągnięte, Państwa Członkowskie mogą transponować przepisy określone w art. 8, 15 i 20 w drodze porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi organami a zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi. Porozumienia takie muszą spełniać następujące wymagania: a) muszą być wykonalne; b) muszą określać cele oraz odpowiadające im terminy ich osiągnięcia; c) muszą zostać opublikowane w krajowym dzienniku urzędowym lub w urzędowym dokumencie o porównywalnym stopniu dostępności oraz muszą zostać przekazane Komisji. 2. Osiągnięte wyniki muszą być systematycznie monitorowane i zgłaszane właściwym organom i Komisji, a także podawane do wiadomości publicznej na warunkach przewidzianych w porozumieniu. 3. Właściwe organy zapewniają, aby zbadano postępy osiągnięte w ramach porozumienia. 4. W przypadku naruszenia porozumienia Państwa Członkowskie wprowadzają w życie odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy za pomocą przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych.


Artykuł 24 Procedura komitetu 1. Komisję wspiera komitet ustanowiony zgodnie z art. 18 dyrektywy 2006/12/WE. 2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji. Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące. 3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

26.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 28 Uchylenie Artykuł 30 Adresaci

L 266/11

Dyrektywę 91/157/EWG uchyla się ze skutkiem od dnia 26 września 2008 r. Odesłania do dyrektywy 91/157/EWG obowiązują jako odesłania do niniejszej dyrektywy. Artykuł 29 Wejście w życie Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 6 września 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

P. LEHTOMÄKI

Przewodniczący

Przewodniczący

L 266/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I Monitorowanie zgodności z docelowymi poziomami zbierania określonymi w art. 10

26.9.2006

Rok

Gromadzenie danych

Obliczenia

Wymagania sprawozdawcze

X (*)+1 X+2 X+3 X+4

Sprzedaż w roku 1 (S1) Sprzedaż w roku 2 (S2) Sprzedaż w roku 3 (S3) Sprzedaż w roku 4 (S4) – Ilość zebrana w roku 3 (C3) Ilość zebrana w roku 4 (C4) – Poziom zbierania (CR3) = 3*C3/(S1+S2+S3) Poziom zbierania (CR4) = 3*C4/(S2+S3+S4) (Poziom docelowy ustalony na 25 %) Poziom zbierania (CR5) = 3*C5/(S3+S4+S5) Poziom zbierania (CR6) = 3*C6/(S4+S5+S6) Poziom zbierania (CR7) = 3*C7/(S5+S6+S7) Poziom zbierania (CR8) = 3*C8/(S6+S7+S8) (Poziom docelowy ustalony na 45 %) Poziom zbierania (CR9) = 3*C9/(S7+S8+S9) Poziom zbierania (CR10) = 3*C10/(S8+S9+S10) itd. CR4 CR5 CR6 CR7

X+5 X+6 X+7 X+8

Sprzedaż w roku 5 (S5) Sprzedaż w roku 6 (S6) Sprzedaż w roku 7 (S7) Sprzedaż w roku 8 (S8)

Ilość zebrana w roku 5 (C5) Ilość zebrana w roku 6 (C6) Ilość zebrana w roku 7 (C7) Ilość zebrana w roku 8 (C8)

X+9 X+10 X+11 itd.

Sprzedaż w roku 9 (S9) Sprzedaż w roku 10 (S10) itd.

Ilość zebrana w roku 9 (C9) Ilość zebrana w roku 10 (C10) itd.

CR8 CR9 CR10

(*) Rok X jest rokiem obejmującym datę wymienioną w art. 26.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 266 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.