Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

Data ogłoszenia:2006-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 1

27.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 oraz art. 301, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2006/318/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Właściwe jest, aby rozporządzenie to stosowało się od dnia, w którym rozporządzenie (WE) nr 817/2006 weszło w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 817/2006 dodaje się następujący ustęp: „3. Artykuł 6 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla instytucji finansowych lub kredytowych we Wspólnocie do zasilania zamrożonych funduszy, jeżeli fundusze zostają im przekazane przez strony trzecie na rachunek wymienionej osoby fizycznej bądź prawnej, podmiotu lub organu, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 2 czerwca 2006 r.

Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r., odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2000 (2) zezwalał instytucjom finansowym otrzymującym fundusze przekazane im przez strony trzecie na rachunek wymienionej osoby lub podmiotu na zasilanie zamrożonych funduszy, pod warunkiem że tego rodzaju zasilenia również były zamrożone. Rozporządzenie (WE) nr 817/2006 zastąpiło rozporządzenie (WE) nr 798/2004, jednak w związku z przeoczeniem nie uwzględniono w nim wspomnianego przepisu. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 817/2006 powinno zostać zmienione, tak aby zawierało wspomniany przepis.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2006 r. W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 77. (2) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 4. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 817/2006 (Dz.U. L 148 z 2.6.2006, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 48 z 200627.9.2006

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (2006/646/WE) (  Dz.U. L 265 z 26.9.2006)

 • Dz. U. L267 - 45 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4227) (1)

 • Dz. U. L267 - 44 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197)

 • Dz. U. L267 - 41 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

 • Dz. U. L267 - 38 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L267 - 34 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L267 - 22 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

 • Dz. U. L267 - 19 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 16 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 14 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 2 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.