Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2006-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 19

27.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

Artykuł 1 Słowacka agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty 100 000 ton kukurydzy znajdującej się w jej posiadaniu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustalające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje w szczególności, że sprzedaży zboża znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się drogą przetargu i na podstawie cen pozwalających uniknąć zakłóceń na rynku.

Artykuł 2 Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa z rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93. się zgodnie

Jednak w drodze odstępstwa od wymienionego rozporządzenia: a) oferty ustanawia się w odniesieniu do rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta; b) minimalną cenę sprzedaży ustala się na poziomie pozwalającym uniknąć zakłóceń na rynku zbóż; nie może ona w żadnym wypadku być niższa od ceny interwencyjnej obowiązującej w danym miesiącu, z uwzględnieniem zwyżek miesięcznych. Artykuł 3 W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę.

(2)

Słowacja dysponuje zapasami interwencyjnymi kukurydzy, które należy wykorzystać.

(3)

Należy zatem udostępnić na rynku wewnętrznym zbóż zapasy kukurydzy znajdujące się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej.

(4)

W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Ponadto należy przewidzieć współczynnik redukcji udzielonych zamówień w odniesieniu do zamówień znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży.

Artykuł 4

(5)

Poza tym ważne jest, aby notyfikacja słowackiej agencji interwencyjnej skierowana do Komisji zachowała anonimowość oferentów.

1. Termin przedstawiania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 27 września 2006 r. o godz. 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

(6)

W celu zmodernizowania zarządzania należy przewidzieć przesyłanie informacji wymaganych przez Komisję drogą elektroniczną.

Termin przedstawiania ofert w następnych przetargach częściowych upływa w każdą środę o godzinie 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

Termin przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 18 października 2006 r. o godzinie 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

L 267/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2006

2. Oferty należy przekazać słowackiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem: Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava tel. (421-2) 58 24 32 71 faks (421-2) 53 41 26 65 e-mail: jvargova@apa.sk Artykuł 5 Słowacka agencja interwencyjna powiadamia Komisję o otrzymanych ofertach przetargowych najpóźniej dwie godziny po upływie terminu składania ofert. Powiadomienie to odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z formularzem znajdującym się w Załączniku.

Artykuł 6 Zgodnie z procedurą określoną w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1784/2003 Komisja ustala minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszych działań w stosunku do otrzymanych ofert. W przypadku gdy oferty dotyczą tej samej partii oraz ilości całkowitej większej niż ilość dostępna, można dokonać ustaleń oddzielnie dla każdej partii. W odniesieniu do ofert znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży – oprócz ustalenia tej ceny można zastosować współczynnik redukcji udzielonych zamówień. Artykuł 7 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

27.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/21

ZAŁĄCZNIK Przetarg stały na odsprzedaż 100 000 ton kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej Formularz (*) (Rozporządzenie (WE) nr 1415/2006)

1 Kolejne numery oferentów

2 Numer partii

3 Ilość (t)

4 Cena w ofercie (EUR/t)

1 2 3 itd.

(*) Do przesłania DG AGRI (D2).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 48 z 200627.9.2006

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (2006/646/WE) (  Dz.U. L 265 z 26.9.2006)

 • Dz. U. L267 - 45 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4227) (1)

 • Dz. U. L267 - 44 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197)

 • Dz. U. L267 - 41 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

 • Dz. U. L267 - 38 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L267 - 34 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L267 - 22 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

 • Dz. U. L267 - 16 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 14 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 2 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L267 - 1 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.