Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2006-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 22

Strona 1 z 6
L 267/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2006/232/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 1. Amerykańskie nazwy pochodzenia wymienione w Załączniku mogą być używane jako nazwy pochodzenia wina jedynie w celu oznaczenia win o pochodzeniu wskazanym przez taką nazwę. Właściwe organy państw członkowskich podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia, że wino nieopatrzone etykietą zgodnie z niniejszym artykułem nie jest wprowadzane na rynek lub jest wycofywane z rynku do czasu opatrzenia go etykietą w sposób zgodny z niniejszym artykułem. 2. Ustęp 1:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (2) (dalej zwanej „Umową”) Wspólnota zapewnia, że nazwy związane z uprawą winorośli i produkcją wina wymienione w załączniku V do Umowy mogą być stosowane jako nazwy pochodzenia wina jedynie w celu oznaczenia win o pochodzeniu wskazanym przez taką nazwę. Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać istniejących praw własności intelektualnej obowiązujących we Wspólnocie. Z tego względu należy przewidzieć ochronę we Wspólnocie amerykańskich nazw pochodzenia zgodnie z Umową i w szczególności na mocy art. 7 ust. 2 i 3 w powiązaniu z jej art. 12. Umowa weszła w życie w dniu 10 marca 2006 r. (3). Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(2)

a) nie narusza obowiązujących we Wspólnocie praw własności intelektualnej i nie wpływa na używanie znaku chronionego prawem własności intelektualnej w obrocie handlowym we Wspólnocie przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; b) dopuszcza, w stosownych przypadkach, wprowadzanie środków pozwalających na używanie homonimicznych nazw pochodzenia, pod warunkiem niewprowadzania konsumentów w błąd, oraz środków pozwalających danej osobie używać w obrocie handlowym nazwy tej osoby lub nazwy poprzednika tej osoby prowadzącej działalność w sposób niewprowadzający konsumenta w błąd. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

(5)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 87 z 24.3.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 87 z 24.3.2006, str. 2. (3) Dz.U. L 87 z 24.3.2006, str. 75.

27.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/23

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A: Alexander Valley Alexandria Lakes Altus Anderson Valley Applegate Valley Arkansas Mountain Arroyo Grande Valley Arroyo Seco Atlas Peak Augusta Bell Mountain Ben Lomond Mountain Benmore Valley Bennett Valley California Shenandoah Valley Capay Valley Caramel Valley Catoctin Cayuga Lake Central Coast Central Delaware Valley Chalk Hill Chalone Chiles Valley Cienega Valley Clarksburg Clear Lake Cole Ranch Columbia Gorge Columbia Valley Cucamonga Valley Cumberland Valley Diablo Grande Diamond Mountain District Dry Creek Valley Dundee Hills Dunnigan Hills Edna Valley El Dorado Escondido Valley Fair Play Fennville Fiddletown Finger Lakes Fredericksburg in the Texas Hill Country Grand River Valley Grand Valley Guenoc Valley Hames Valley Hermann High Valley Horse Heaven Hills Howell Mountain Hudson River Region Isle St.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 48 z 200627.9.2006

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (2006/646/WE) (  Dz.U. L 265 z 26.9.2006)

 • Dz. U. L267 - 45 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4227) (1)

 • Dz. U. L267 - 44 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197)

 • Dz. U. L267 - 41 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

 • Dz. U. L267 - 38 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L267 - 34 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L267 - 19 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 16 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 14 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 2 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L267 - 1 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.