Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

Data ogłoszenia:2006-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 38

L 267/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 63 ust. 3 drugi akapit i art. 64 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

sytuacji i przyszłych tendencji w odniesieniu do cen i dostępności wymienionych produktów na rynku wspólnotowym oraz cen tych produktów na rynku światowym. W konsekwencji należy zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2805/95 (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(4)

Zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, w zakresie niezbędnym do umożliwienia wywozu produktów określonych w art. 1 ust. 2 lit. a) i b) wymienionego rozporządzenia, na podstawie cen tych produktów w handlu międzynarodowym i w granicach wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu, różnica pomiędzy tymi cenami a cenami we Wspólnocie może zostać objęta refundacją wywozową. Zgodnie z art. 64 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, kwoty refundacji oraz miejsca przeznaczenia są ustalane okresowo z uwzględnieniem istniejącej

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2805/95 zastępuje się tekstem ujętym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 września 2006 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 45/2006 (Dz.U. L 8 z 13.1.2006, str. 35).

27.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/39

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 94 9100 2204 30 96 9100 2204 30 98 9100 2204 21 79 9100 2204 21 79 9100 2204 21 80 9100 2204 21 80 9100 2204 21 84 9100 2204 21 84 9100 2204 21 85 9100 2204 21 85 9100 2204 21 79 9200 2204 21 79 9200 2204 21 80 9200 2204 21 80 9200 2204 21 79 9910 2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 62 9100 2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100 2204 29 65 9100 2204 29 71 9100 2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 72 9100

W01 W01 W01 W01 W01 W01 W01 W01 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03

EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl

28,448 28,448 28,448 28,448 28,448 7,537 28,448 7,537 3,906 3,906 4,719 4,719 5,334 5,334 6,446 6,446 4,572 4,572 5,524 5,524 2,749 10,388 10,388 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 4,719 4,719 4,719 4,719

L 267/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2006

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

2204 29 75 9100 2204 29 75 9100 2204 29 62 9200 2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200 2204 29 65 9200 2204 29 71 9200 2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200 2204 29 75 9200 2204 29 83 9100 2204 29 83 9100 2204 29 84 9100 2204 29 84 9100 2204 29 62 9910 2204 29 64 9910 2204 29 65 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910

W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 i W03 W02 i W03

EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl EUR/hl

4,719 4,719 4,572 4,572 4,572 4,572 4,572 4,572 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,524 5,334 5,334 6,446 6,446 2,749 2,749 2,749 10,388 10,388

Uwagi: Kody produktów oraz kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2091/2005 (Dz.U. L 343 z 24.12.2005, str. 1). Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z dnia 19.5.2005, str. 12). Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej: W01: Libia, Nigeria, Kamerun, Gabon, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Malezja, Brunei, Singapur, Filipiny, Chiny, Hongkong SAR, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Gwinea Równikowa. W02: Wszystkie państwa kontynentu afrykańskiego, z wyjątkiem następujących państw: Algierii, Maroka, Tunezji, Republiki Południowej Afryki. W03: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem następujących miejsc przeznaczenia: Afryki, Ameryki, Australii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Izraela, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Szwajcarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Bułgarii i Rumunii.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 48 z 200627.9.2006

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (2006/646/WE) (  Dz.U. L 265 z 26.9.2006)

 • Dz. U. L267 - 45 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4227) (1)

 • Dz. U. L267 - 44 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197)

 • Dz. U. L267 - 41 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

 • Dz. U. L267 - 34 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L267 - 22 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

 • Dz. U. L267 - 19 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 16 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 14 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 2 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L267 - 1 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.