Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

Data ogłoszenia:2006-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 41

Strona 1 z 2
27.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/41

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

(Jedynie teksty w językach angielskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)


(2006/648/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (1), w szczególności jej art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Komisji o poczynienie koniecznych wysiłków, aby wcześniej, bo już w 2006 r., włączyć identyfikatory biometryczne w rozwój głównej części VIS. Należy przedstawić specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych wykorzystywanych do rozwoju VIS, tak aby państwa członkowskie mogły podjąć działania przygotowawcze w celu podłączenia swoich systemów krajowych do Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego. Jakość i wiarygodność identyfikatorów biometrycznych ma zasadnicze znaczenie. W związku z tym należy określić normy techniczne, które umożliwią sprostanie wymogom jakości i wiarygodności. Będzie to wiązać się z poważnymi skutkami finansowymi i technicznymi dla państw członkowskich. Niniejsza decyzja nie służy stworzeniu żadnych nowych norm – jest ona zgodna z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2), Zjednoczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu decyzji 2004/512/WE i nie jest nią związane, ani nie podlega jej stosowaniu, ponieważ decyzja ta stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen. Niniejsza decyzja Komisji nie jest zatem skierowana do Zjednoczonego Królestwa.

Na mocy decyzji 2004/512/WE ustanowiono VIS – system wymiany danych dotyczących wiz między państwami członkowskimi – a także uprawniono Komisję do rozwijania tego systemu, który składa się z Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego, interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim oraz infrastruktury komunikacyjnej między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym a interfejsami krajowymi. Rozwój VIS powinien obejmować działania przygotowawcze konieczne do uwzględnienia cech biometrycznych na późniejszym etapie. W konkluzjach Rady z dni 19 i 20 lutego 2004 r. dotyczących rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) przedstawiono wymóg spójności identyfikatorów biometrycznych z Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym. W swoich konkluzjach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia danych biometrycznych do wiz i dokumentów pobytowych Rada zwróciła się do

(6)

(7) (2)

(8)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 213 z 15.6.2004, str. 5.

(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

L 267/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2006

(9)

Zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (1), Irlandia nie uczestniczyła w przyjęciu decyzji 2004/512/WE i nie jest nią związana, ani nie podlega jej stosowaniu, ponieważ decyzja ta stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen. Niniejsza decyzja Komisji nie jest zatem skierowana do Irlandii. Zgodnie z art. 5 protokołu w sprawie stanowiska Danii, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dnia 13 sierpnia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 48 z 200627.9.2006

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (2006/646/WE) (  Dz.U. L 265 z 26.9.2006)

 • Dz. U. L267 - 45 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4227) (1)

 • Dz. U. L267 - 44 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197)

 • Dz. U. L267 - 38 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L267 - 34 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L267 - 22 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

 • Dz. U. L267 - 19 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 16 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 14 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 2 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L267 - 1 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.