Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197)

Data ogłoszenia:2006-09-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 44

L 267/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.9.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 września 2006 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4197) (2006/649/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

na konieczność przeprowadzenia szczepień interwencyjnych przeciwko klasycznemu pomorowi świń.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (2), w szczególności jej art. 18 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Wspólnota zakupi, w najbliższym możliwym terminie, 1 000 000 dawek żywej atenuowanej szczepionki przeciwko klasycznemu pomorowi świń. 2. Wspólnota dokona uzgodnień dotyczących przechowywania i dystrybucji szczepionki, o której mowa w ust. 1. Artykuł 2 Maksymalny koszt środków, o których mowa w art. 1, nie przekroczy kwoty 350 000 EUR. Artykuł 3 Środki przewidziane w art. 1 ust. 2 są wykonywane przez Komisję we współpracy z dostawcami wybranymi w drodze zaproszenia do składania ofert. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Klasyczny pomór świń stanowi zagrożenie dla świń domowych i dzików we Wspólnocie. Występowanie ognisk klasycznego pomoru świń w gospodarstwach hodujących świnie domowe może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji i strat ekonomicznych we Wspólnocie, w szczególności jeśli zachorowania pojawiają się na obszarach o wysokim zagęszczeniu świń. Zasady przeprowadzania szczepień interwencyjnych świń domowych i dzików zostały ustanowione w dyrektywie 2001/89/WE. Wspólnota zakupiła 1 000 000 dawek żywej atenuowanej szczepionki przeciwko klasycznemu pomorowi świń oraz podjęła działania w celu ich przechowywania i umożliwienia ich szybkiego udostępnienia w przypadku przeprowadzenia szczepień interwencyjnych świń domowych. Okres ważności wymienionych nych szczepionek przeciwko świń upływa w grudniu z powyższym muszą one utrzymać zdolność Wspólnoty dawek żywych atenuowaklasycznemu pomorowi 2006 r. W związku zostać zastąpione, aby do szybkiego reagowania

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 267 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 48 z 200627.9.2006

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja (2006/646/WE) (  Dz.U. L 265 z 26.9.2006)

 • Dz. U. L267 - 45 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4227) (1)

 • Dz. U. L267 - 41 z 200627.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3699)

 • Dz. U. L267 - 38 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2805/95 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wina

 • Dz. U. L267 - 34 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2006 z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L267 - 22 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem w odniesieniu do ochrony amerykańskich nazw pochodzenia we Wspólnocie

 • Dz. U. L267 - 19 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 16 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2006 z dnia 26 września 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L267 - 14 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L267 - 2 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L267 - 1 z 200627.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1411/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.