Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2006 z dnia 25 września 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe (1)

Data ogłoszenia:2006-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 1

Strona 1 z 3
28.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1419/2006 z dnia 25 września 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 83,

uwzględniając wniosek Komisji,

grupowe dla konferencji żeglugi liniowej pozwalające im – pod pewnymi warunkami – na ustalanie cen i regulowanie zdolności przewozowych oraz zawierało wyłączenie porozumień o charakterze czysto technicznym z zakresu stosowania art. 81 ust. 1 Traktatu, jak również przewidywało procedury postępowania w przypadku kolizji z prawem międzynarodowym. Rozporządzenie to nie miało zastosowania do usług transportu morskiego pomiędzy portami w tym samym państwie członkowskim (kabotaż) lub do międzynarodowych usług trampowych.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(2)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (4) zmieniło rozporządzenie (EWG) nr 4056/86, obejmując transport morski, z wyjątkiem usług kabotażowych i międzynarodowych usług trampowych, wspólnymi przepisami wykonawczymi w zakresie konkurencji, mającymi zastosowanie do wszystkich sektorów, ze skutkiem od dnia 1 maja 2004 r. Jednakże pewne szczególne istotne przepisy w zakresie konkurencji dotyczące transportu morskiego nadal mieszczą się w zakresie rozporządzenia (EWG) nr 4056/86.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

Od roku 1987 stosowanie reguł konkurencji w sektorze transportu morskiego podlega przepisom rozporządzenia Rady (EWG) nr 4056/86 (3). Rozporządzenie to miało początkowo dwie funkcje. Po pierwsze, zawierało ono przepisy proceduralne dotyczące stosowania przepisów wspólnotowych dotyczących konkurencji w sektorze transportu morskiego. Po drugie, rozporządzenie to zawierało pewne istotne szczegółowe przepisy dotyczące konkurencji w sektorze morskim, a zwłaszcza wyłączenie

(1) Opinia wydana dnia 4 lipca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia wydana dnia 5 lipca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 378 z 31.12.1986, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.

Wyłączenie grupowe dla konferencji linii żeglugowych przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 4056/86 wyłącza spod zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 Traktatu porozumienia, decyzje oraz uzgodnione praktyki wszystkich lub części członków jednej lub kilku konferencji, które spełniają określone warunki. Uzasadnienie dla wyłączenia grupowego zakłada zasadniczo, że konferencje przynoszą stabilność, gwarantując eksporterom niezawodność usług, czego nie można osiągnąć, stosując mniej restrykcyjne środki. Jednakże szczegółowy przegląd branży dokonany przez Komisję wykazał, że żegluga liniowa nie jest branżą wyjątkową, ponieważ jej struktura kosztów nie różni się w sposób istotny od struktury innych branż. Dlatego też nie ma dowodów na to, że ochrona tej branży przed konkurencją jest konieczna.

(4) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1).

L 269/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2006

(4)

Pierwszy warunek wyłączenia na mocy art. 81 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 269 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 13 z 200628.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa oraz dwóch członków z Włoch

 • Dz. U. L269 - 10 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/2006 z dnia 26 września 2006 r. ustanawiające mechanizm odpowiednich środków w zakresie wydatków na rolnictwo w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L269 - 7 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2006 z dnia 27 września 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych września 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L269 - 6 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2006 z dnia 27 września 2006 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L269 - 4 z 200628.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1420/2006 z dnia 27 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.